بسته های پیشنهادی

بسته های پیشنهادی به احتساب تخفیف % بدون احتساب مالیات ارزش افزوده

 

نرم افزار سگال

حسابداری  مشاغل (فروشگاه ها)  ۸۰۰۰۰۰ تومان

شامل مدیریت انبار ،بازرگانی (خریدو فروش )، دریافت پردخت (چک)،

مانده و گردش (کالا – مشتری – صندوق – حساب بانکی pos )  ، بارکد

حسابداری مالیاتی ،    تک کاربره شش  ماه پشتیبانی رایگان 

حسابداری  کارگاه  ۱۳۰۰۰۰۰ تومان

شامل مدیریت انبار ،بازرگانی (خریدو فروش )، دریافت پردخت (چک)، تولید و BOM

مانده و گردش (کالا – مشتری – صندوق – حساب بانکی pos )  ، بارکد

حسابداری مالیاتی ،    تک کاربره  شش ماه پشتیبانی رایگان 

حسابداری   (شرکتی بازرگانی)۱۹۰۰۰۰۰ تومان                               

شامل مدیریت انبار ،بازرگانی (خریدو فروش )، دریافت پردخت (چک)، حسابداری مالیاتی ،  –دو شرکتی  دو کاربره نه ماه پشتیبانی رایگان 

حسابداری   (شرکتی بازرگانی پخش)   ۲۵۰۰۰۰۰ تومان 

شامل مدیریت انبار ،بازرگانی (خریدو فروش )، دریافت پردخت (چک)، حسابداری مالیاتی ، کمیسیون ، پخش – دو شرکتی  سه کاربره یکسال پشتیبانی رایگان 

حسابداری (شرکتی بازرگانی تولید و پخش) ۴۵۰۰۰۰۰ تومان

شامل مدیریت انبار ،بازرگانی (خریدو فروش )، دریافت پردخت (چک)، حسابداری مالیاتی ، کمیسیون ، پخش  ،تولید ، سفارشات  دو شرکتی پنج کاربره یکسال پشتیبانی رایگان 

حسابداری (کارخانه) ۸۰۰۰۰۰۰ تومان

شامل مدیریت انبار ،بازرگانی (خریدو فروش )، دریافت پردخت (چک)، حسابداری مالیاتی ، کمیسیون ، پخش  ،تولید ، سفارشات ،اقساط ،  گارانتی، بن تخفیف آرشیو فایل ، فراخوانی از اکسل ، پیام کوتاه ،فکس   دو شرکتی ده کاربره یکسال پشتیبانی رایگان 

 

 

Fax Server تحت شبکه  ۶۰۰۰۰۰ تومان

شامل دفترچه تلفن با قابلیت گروه بندی و منطقه بندی به همراه کیت فراخوانی از اکسل  با ۳ کاربر همزمان در شبکه و ۶ماه نصب پشتیبانی آموزش

  ECO اتوماسیون  و دبیرخانه ۱۸۰۰۰۰۰ تومان 

شامل کار ها ، CRM ، نامه ها ، پرونده ها ، چارت سازمانی ، ثبت امور و نامه ها ، پیشنویس word،     آرشیو فایل  ،  کارتابل ، مدیریت کارکرد   ، نمودار ساز ،تقویم یک شرکتی  سه کاربره شش ماه پشتیبانی رایگان 

PRO  اتوماسیون پیشرفته   ۳۵۰۰۰۰۰ تومان 

شامل کار ها CRM ، نامه ها ، پرونده ها ،CRM چارت سازمانی ، ثبت امور و نامه ها ، آرشیو فایل  ، فرمساز ، کارتابل ، مدیریت کارکرد  ، داشبورد ،  مدیریت فکس ، پیام کوتاه ،یک شرکتی شش کاربره یکسال پشتیبانی رایگان 

 ENT  اتوماسیون  ۵۹۰۰۰۰۰ تومان 

شامل کار ها CRM ، نامه ها ، پرونده ها ، چارت سازمانی ، ثبت امور و نامه ها ، آرشیو فایل  ، فرمساز ، کارتابل ، مدیریت کارکرد  ، داشبورد ،  تقویم ، مدیریت فکس ، پیام کوتاه  ،مدیریت ایمیل  ،گردش کار bpms –یک شرکتی ده  کاربره  یکسال پشتیبانی رایگان 

 

 

rahkar