سگال پرداز

درخواست خرید،قفل تعدادی

درخواست خرید،قفل تعدادی

نرم افزار به صورت آزمایشی نصب شده و آموزش و پشتیبانی میگردد ،

طی مدت آزمایش یک ماه است  تا بعد از بررسی نهایی  در صورت تمایل به  خرید ، هزینه قفل آزمایشی  فاکتور کسر خواهد شد .

لطفا به منظور تسریع پروسه درخواست بعد از پرکردن فرم با ما تماس  (تلفنی)حاصل فرمایید.

 درخواست خرید،قفل تعدادی