درخواست فاکتور رسمی

درخواست فاکتور رسمی

این فرم به منظور دریافت اطلاعات از مشریان جاری شرکت منظور گردیده است . و بعد از فروش از جانب مشتری پر میشود

لطفا برای صدور فاکتور رسمی اطلاعات زیر را اعلام فرمایید

ضمنا شماره حساب شرکت : بانک ملی – جاری – خیابان انقلاب – به نام شرکت سگال پرداز سینا(سهامی خاص)

شماره حساب ۰۱۰۹۸۴۲۴۹۱۰۰۶

شماره کارت حساب ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۳۱۵۰۷ همین حساب

شماره شبا : IR680170000000109842491006 همین حساب

میباشد.

فاکتور رسمی