www.segalpardaz.ir

 
بستن همه

بستن همه    

PreviousNext  
 

با استفاده از اين گزينه مي­توانيد هنگامي که در فرم ، سطرها به صورت شاخه و زير شاخه باشند ، تمامي زير سطرها (زير شاخه­ها) را بسته و فقط شاخه­­ها نمايش مي­دهد .