www.segalpardaz.ir

 
انبار گرداني

انبار گرداني    

PreviousNext  
 

با استفاده از اين فرم مي توانيد موجودي فيزيکي انبار را با اطلاعاتي که از موجودي در برنامه وارد شده است را چک کنيد .

 

انبار گرداني.jpg

 

نکته : توجه داشته باشيد که در اين فرم فقط فيلد موجودي فيزيکي قابل تغيير مي باشد .

 

·         بازخواني موجودي : با استفاده از تاريخ مورد نظر و انتخاب اين گزينه اطلاعات به نمايش در مي آيند .

·         باز نويسي موجودي فيزيکي : با استفاده از اين گزينه تمام اطلاعات فيلد موجودي تا تاريخ با فيلد موجودي فيزيکي يکي مي شود .

·         توليد برگه ها : با استفاده از اين گزينه برگه اي از تمامي رسيد ها و حواله هاي انبار گرداني براي طرف حساب مورد نظر ايجاد مي کند .