www.segalpardaz.ir

 
دسترسي تگ

دسترسي تگ    

PreviousNext  
 

با استفاده از اين فرم مي­توان تعريف کرد که هر بخش سيستم به چه تگ هايي از طرف حساب ها دسترسي داشته و بتواند آنها را مشاهده و ويرايش نمايد .

 

 

·         عمليات :

o        دسترسي تمام تگ ها به بخش : با انتخاب اين گزينه دسترسي کليه­­ي تگ ها به بخشي که رو آن قرار داريد اضافه مي­شود .

o        حذف تگ جاري از تمام بخش ها : با انتخاب اين گزينه دسترسي تگي را که روي آن قرار داريد از تمام بخش­ها حذف مي­کند .

 

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Help\Pictures\اجزا و زير سيستم ها\آرشيو اطلاعات\دسترسي تگ.jpg