www.segalpardaz.ir

 
تغيير قيمت آيتم

تغيير قيمت آيتم    

PreviousNext  
 

با استفاده از اين فرم مي­توانيد قيمت  آيتم­ مورد نظر را زياد و يا کم کنيد .

 

 

 

 

 

قسمت تغيير قيمت :

 

?         مقدار ثابت : با استفاده از اين قسمت مي­توانيد عدد قيمتي را که مي­خواهيد به همه­ي آيتم­ها زياد و يا کم کنيد ، وارد نماييد .

?         درصد : با استفاده از اين قسمت مي­توانيد درصد قيمتي را که مي­خواهيد به همه­ي آيتم­ها زياد و يا کم کنيد ، وارد نماييد .

?         افزايش : با انتخاب اين گزينه و کليک برروي دکمه اجرا ، مقدار مورد نظر را به تمامي آيتم­ها اضافه مي­کند .

?         کاهش : با انتخاب اين گزينه و کليک برروي دکمه اجرا ، مقدار مورد نظر را از تمامي آيتم­ها کم مي­کند .