www.segalpardaz.ir

 
امکانات بازرگاني

امکانات بازرگاني    

PreviousNext  
 

·         امکان استفاده از زيرسيستم انبار.

·         تعربف انواع برگه­ها بازرگاني استاندارد (خريد ، فروش ، رزرو  و برگشتهاي آنها ).

·         تعربف انواع برگه­ها بازرگاني به صورت سفارشي ( خريد ويژه ، فروش تابستاني ، ...).

·         تعيين قيمت کالا­ و خدمات براي هريک از برگه­ها بازرگاني استاندارد و بازرگاني به صورت سفارشي.

·         تعريف هزينه و کسورات براي هريک از برگه­ها بازرگاني استاندارد و بازرگاني به صورت سفارشي.

·         امکان تغيير قيمت کالا­ و خدمات براساس درصد و يا مقدار ثابت به صورت تکي و يا گروهي.

·         تعريف  درصد و يا مقدار ثابت پورسانت براي هر بازارياب بر روي هر کالا­ و خدمات.

·         تعيين حد تخفيف براي هر يک از کالا­ و خدمات.

·         امکان کنترل موجودي اختياري.

·         امکان تعيين کالا­ و خدمات به صورت رزرو  براي طرف­حساب.

·         امکان تعريف چهار گزارش براي هريک از برگه­ها بازرگاني استاندارد و بازرگاني به صورت سفارشي.

·         گزارش مانده ريالي طرف­حساب براي هريک از برگه­ها بازرگاني استاندارد و بازرگاني به صورت سفارشي.

·         گزارش ريز هريک از برگه­ها بازرگاني استاندارد و بازرگاني به صورت سفارشي.

·         گزارش هزينه و کسورات براي هريک از برگه­ها بازرگاني استاندارد و بازرگاني به صورت سفارشي.

·         گزارش کالا­ و خدمات رزرو داده شده براساس تاريخ (دوره) ، انبار ، گروه کالا­ و خدمات.

·         گزارش از سود و زيان هر فاکتور.

·         گزارش روزانه خريد و فروش.

·         گزارش و نمودار از کارکرد پرسنل فروش بروي هر کالا­ و خدمات.

·         گزارش و نمودار از پورسانت براي هر بازارياب بر روي هر کالا­ و خدمات.

·         گزارش و نمودار از کارکرد هر طرف­حساب در سيستم بازرگاني  .