www.segalpardaz.ir

 
امکانات گردش کار

امکانات گردش کار    

PreviousNext  
 

·       امکان تعريف گردش­کار بصورت نامحدود

·       استفاده از برگه­ها­(کارها) تعريف شده در گردش­کار

·       امکان استفاده يک برگه­(کار) در گردش­کارهاي مختلف

·       اختصاص بيش از يک پيش­نياز براي هر برگه­(کار) در هر گردش­کار

·       اختصاص بيش از يک نتيجه براي هر برگه­(کار) در هر گردش­کار

·       امکان نامگذاري نتيجه­ها

·       امکان طراحي حلقه در هر گردش­کار

·       نمايش دياگرام گردش­کار