www.segalpardaz.ir

 
خدمات برگه ها

خدمات برگه ها    

Previous  
 

برگه هایی در این فرم تعریف میشوند که انبارشان از نوع خدمات باشند و طرف حسابی که برای این برگه تعریف میشود باید از نوع پرسنل باشد.

 

خدمات برگه.jpg