www.segalpardaz.ir

 
شرکت

شرکت    

PreviousNext  
 

با استفاده از اين فرم مي­توانيد شرکت تعريف کنيد . اما هنوز نمي­توانيد از آن استفاده نماييد زيرا هيچ کاربري براي شرکت موردنظر تعريف نکرده­ايد تا با آن وارد شرکت شويد .

 

 

 

?         قسمت اطلاعات :

o        طرف حساب عمليات چک : با استفاده از اين قسمت مي­توانيد کساني را تعريف کنيد که مانند طرف حساب هاي ديگر زياد با آن­ها کار نمي­کنيد و در ارتباط نيستيد . فقط ممکن است يک يا چند بار کم ، از آن­ها چکي دريافت کرده يا به آن ها چک داده­ايد .

o        فعال : با فعال بودن تيک اين گزينه شرکت مورد نظر در پنل ورود به برنامه و در قسمت اطلاعات به نمايش در مي­آيد . با غير فعال بودن آن ، شرکت مورد نظر محو مي­شود .

 

 

نحوه­ي فعال سازي شرکت جديد ايجاد شده