www.segalpardaz.ir

 
نمودار کارکرد

نمودار کارکرد    

PreviousNext  
 

nemoodar karkard.jpg

 

با استفاده از اين فرم مي­توانيد گزارشي دستي از کل کارکرد با توجه به گزينه­هاي موجود ، ساخته و حالت نمايش آنها را به صورت نمودار مشاهده نماييد .

 

·         نمايش پيمايش کننده : با انتخاب اين گزينه نام تمامي سطرها و ستون­هاي فرم­هاي مربوط به گزارش کارکرد به نمايش درمي­آيد .

 

o        جستجو : با انتخاب اين گزينه پنجره­ي فيلترساز باز مي­شود .

o        ستون ها را به اينجا انتقال بده : دراين قسمت ستون مورد نظر را بکشيد و رها کنيد .

o        اطلاعات را به اينجا انتقال بده : دراين قسمت اطلاعات مورد نظر را بکشيد و رها کنيد . (اطلاعات در نمودار ستوني به شکل خطي عمودي مي­باشند)

o        سطر ها را به اينجا انتقال بده : دراين قسمت سطر مورد نظر را بکشيد و رها کنيد . (سطرها در نمودار ستوني به شکل خطي افقي مي­باشند)

 

·         نمايش نمودار : با انتخاب اين گزينه نموداري از گزارش مورد نظر به نمايش در مي­آيد .

o        Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Help\Pictures\داشبورد\نحوه نمايش نمودار.jpg : با انتخاب اين گزينه مي­توانيد تعيين کنيد که نمودار شما به چه نحوي نمايش پيدا کند .

o        Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Help\Pictures\داشبورد\سفارشي.jpg : با انتخاب اين گزينه فرم سفارشي سازي باز مي­شود که با استفاده از آن مي­توان نحوه­ي نمايش نمودار را بهتر مديريت کرد :

§      Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Help\Pictures\داشبورد\سفارشي-سازي1.jpgسري : با فعال بودن هر يک از گزينه­هاي زير ، در نمودار به نمايش در مي­آيند و با غير فعال بودن آنها ، از نمودار محو مي­شوند :

ü      انجام نشده : نمايش و عدم نمايش تمام کار­هاي انجام نشده .

ü      ديده نشده : نمايش و عدم نمايش تمام کار­هاي ديده نشده .

ü      ايميل شرکت در صف : نمايش و عدم نمايش تمام ايميل هاي شرکت در صف مانده و آماده براي ارسال .

ü      ايميل شرکت در مخزن : نمايش و عدم نمايش تمامي ايميل هاي شرکت .

ü      ديده نشده زير نظر : نمايش و عدم نمايش تمامي کار­هاي ديده نشده کاربر (مدير شما هستيد) .

ü      ايميل کاربر در صف : نمايش و عدم نمايش تمام کار­هاي ديده نشده .

ü      برگه­هاي امروز کاربر : نمايش و عدم نمايش تمام کار­هاي ديده نشده .

ü      برگه­هاي زير نظر : نمايش و عدم نمايش تمامي برگه­هاي مديرِ کار .

ü      برگه­هاي کاربر : نمايش و عدم نمايش تمامي کار­هاي کاربر .

ü      تأييد نشده : نمايش و عدم نمايش تمام کار­هاي تأييد نشده .

ü      ديده نشده کاربر : نمايش و عدم نمايش تمامي کار­هاي ديده نشده کاربر .

ü      فکس در صف : نمايش و عدم نمايش تمام فکس هاي در صف مانده و آماده براي ارسال . 

ü      فکس در مخزن : نمايش و عدم نمايش تمامي فکس ها .

ü      منشي تلفني در مخزن : نمايش و عدم نمايش تمامي منشي تلفني ها .

ü      همه برگه­ها : نمايش و عدم نمايش تمام کار­ها و برگه­ها .

ü      پيام تصويري ديده نشده کاربر : نمايش و عدم نمايش تمام کار­هاي ديده نشده .

ü      پيام تلفني در صف : نمايش و عدم نمايش تمام پيام هاي تلفني در صف مانده و آماده براي ارسال . 

ü      پيام تلفني در مخزن : نمايش و عدم نمايش تمامي پيام هاي تلفني .

ü      پيام صوتي ديده نشده کاربر : نمايش و عدم نمايش تمام پيام صوتي ­هاي ديده نشده .

ü      پيام کوتاه در صف : نمايش و عدم نمايش تمام پيام کوتاه هاي در صف مانده و آماده براي ارسال . 

ü      پيام کوتاه در مخزن : نمايش و عدم نمايش تمامي پيام کوتاه ها .

ü      يادآوري : نمايش و عدم نمايش تمامي يادآوري ها .

 

ü      مرتب سازي :  انجام عمليات مرتب سازي .

 

§      Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Help\Pictures\داشبورد\سفارشي-سازي.jpgامکانات : در اين قسمت نحوه­ي نمايش گزينه­ها و نمودار را بهتر مديريت مي­کنيد .

ü      امکانات : نحوه­ي نمايش گزينه­ها که در چه موقعيتي از نمودار قرار مي­گيرند .

ü      موقعيت : موقعيت هاي نمايش .

?      پيش فرض : گزينه­ها براساس تنظيمات پيشفرض چيده شوند .

?      خالي : گزينه­ها محو شوند .

?      چپ : گزينه­ها در سمت چپ نمودار قرار مي­گيرند .

?      بالا : گزينه­ها در سمت بالاي نمودار قرار مي­گيرند .

?      راست : گزينه­ها در سمت راست نمودار قرار مي­گيرند .

?      پايين : گزينه­ها در سمت پايين نمودار قرار مي­گيرند .

ü      تراز کردن : مکان گزينه­ها به صورت يکجا و فقط در راستاي يک خط عمود تغيير مي­کند .

?      پيش فرض : گزينه­ها براساس تنظيمات پيشفرض چيده شوند .

?      شروع : مکان گزينه­ها در سمت بالاي فرم قرار مي­گيرند .

?      وسط : مکان گزينه­ها در سمت وسط فرم قرار مي­گيرند .

?      آخر : مکان گزينه­ها در سمت پايين فرم قرار مي­گيرند .

ü      حالت : مکان گزينه­ها به صورت يکجا و در راستاي يک خط افقي و عمودي تغيير مي­کند .

?      پيش فرض : گزينه­ها براساس تنظيمات پيشفرض چيده شوند .

?      افقي : گزينه­ها به صورت افقي و در کنار هم به نمايش در مي­آيند .

?      عمودي : گزينه­ها به صورت عمودي و زير هم به نمايش در مي­آيند .

?      شکل : با فعال بودن اين گزينه خطي مستطيلي شکل ، به دور گزينه­ها به نمايش در آمده و با غير فعال بودن آن ، محو مي­شود .

?      شکل دور کليد : با فعال بودن اين گزينه خطي مستطيلي شکل ، به دور شکل گزينه­ها به نمايش در آمده و با غير فعال بودن آن ، محو مي­شود .

ü      عنوان : نحوه­ي نمايش عنوان را مديريت مي­کند . ( در اين ورژن Component ، اين قسمت کار نمي­کند )

ü      موقعيت : موقعيت هاي نمايش .

?      پيش فرض : عنوان براساس تنظيمات پيشفرض چيده شود .

?      خالي : عنوان محو شود .

?      چپ : عنوان در سمت چپ نمودار قرار مي­گيرد .

?      بالا : عنوان در سمت بالاي نمودار قرار مي­گيرد .

?      راست : عنوان در سمت راست نمودار قرار مي­گيرد .

?      پايين : عنوان در سمت پايين نمودار قرار مي­گيرد .

ü      تراز کردن : مکان عنوان به صورت يکجا و فقط در راستاي يک خط عمود تغيير مي­کند .

?      پيش فرض : عنوان براساس تنظيمات پيشفرض چيده شود .

?      شروع : مکان عنوان در سمت بالاي فرم قرار مي­گيرد .

?      وسط : مکان عنوان در سمت وسط فرم قرار مي­گيرد .

?      آخر : مکان عنوان در سمت پايين فرم قرار مي­گيرد .

ü      جعبه ابزار : تنضيمات مربوط به نحوه­ نمايش جعبه ابزار .

ü      موقعيت : موقعيت هاي نمايش .

?      بالا : جعبه ابزار در سمت بالاي نمودار قرار مي­گيرد .

?      پايين : جعبه ابزار در سمت پايين نمودار قرار مي­گيرد .

?      شکل : با فعال بودن اين گزينه خطي مستطيلي شکل ، به دور نوار ابزار به نمايش در­آمده و با غير فعال بودن آن ، محو مي­شود .

?      انتخاب کننده نمودار : با فعال بودن اين گزينه ، گزينه­ي انتخاب کننده نمودار­ ، به نمايش در­آمده و با غير فعال بودن آن ، محو مي­شود .

ü      ديگر : دگر تنظيمات .

?      هينت مقدار : با فعال بودن اين گزينه هنگامي که اشاره­گر ماوس را روي ستون­هاي نمودار قرار دهيد ، مشخصاتي از آن ستون به نمايش در­آمده و با غير فعال بودن آن ، اين امکان غير فعال مي­شود .