www.segalpardaz.ir

 
نمودار ريز برگه

نمودار ريز برگه    

PreviousNext  
 

با استفاده از اين فرم مي­توانيد گزارشي دستي از تمام ريز برگه­هاي بازرگاني با توجه به گزينه­هاي موجود ، ساخته و حالت نمايش آنها را به صورت نمودار مشاهده نماييد .

 

nemoodar riz bargeh.jpg

 

 

 

?         نمايش پيمايش کننده : با انتخاب اين گزينه نام تمامي سطرها و ستون­هاي فرم­هاي مربوط به گزارش کارکرد به نمايش درمي­آيد .

 

o        جستجو : با انتخاب اين گزينه پنجره­ي فيلترساز باز مي­شود .

o        ستون ها را به اينجا انتقال بده : دراين قسمت ستون مورد نظر را بکشيد و رها کنيد .

o        اطلاعات را به اينجا انتقال بده : دراين قسمت اطلاعات مورد نظر را بکشيد و رها کنيد . (اطلاعات در نمودار ستوني به شکل خطي عمودي مي­باشند)

o        سطر ها را به اينجا انتقال بده : دراين قسمت سطر مورد نظر را بکشيد و رها کنيد . (سطرها در نمودار ستوني به شکل خطي افقي مي­باشند)

 

?         نمايش نمودار : با انتخاب اين گزينه نموداري از گزارش مورد نظر به نمايش در مي­آيد .

o        Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Help\Pictures\داشبورد\نحوه نمايش نمودار.jpg : با انتخاب اين گزينه مي­توانيد تعيين کنيد که نمودار شما به چه نحوي نمايش پيدا کند .

o        Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Help\Pictures\داشبورد\سفارشي.jpg : با انتخاب اين گزينه فرم سفارشي سازي باز مي­شود که با استفاده از آن مي­توان نحوه­ي نمايش نمودار را بهتر مديريت کرد :

?      Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Help\Pictures\داشبورد\سفارشي-سازي1.jpgسري : با فعال بودن هر يک از گزينه­هاي زير ، در نمودار به نمايش در مي­آيند و با غير فعال بودن آنها ، از نمودار محو مي­شوند :

?         انجام نشده : نمايش و عدم نمايش تمام کار­هاي انجام نشده .

?         ديده نشده : نمايش و عدم نمايش تمام کار­هاي ديده نشده .

?         ايميل شرکت در صف : نمايش و عدم نمايش تمام ايميل هاي شرکت در صف مانده و آماده براي ارسال .

?         ايميل شرکت در مخزن : نمايش و عدم نمايش تمامي ايميل هاي شرکت .

?         ديده نشده زير نظر : نمايش و عدم نمايش تمامي کار­هاي ديده نشده کاربر (مدير شما هستيد) .

?         ايميل کاربر در صف : نمايش و عدم نمايش تمام کار­هاي ديده نشده .

?         برگه­هاي امروز کاربر : نمايش و عدم نمايش تمام کار­هاي ديده نشده .

?         برگه­هاي زير نظر : نمايش و عدم نمايش تمامي برگه­هاي مديرِ کار .

?         برگه­هاي کاربر : نمايش و عدم نمايش تمامي کار­هاي کاربر .

?         تأييد نشده : نمايش و عدم نمايش تمام کار­هاي تأييد نشده .

?         ديده نشده کاربر : نمايش و عدم نمايش تمامي کار­هاي ديده نشده کاربر .

?         فکس در صف : نمايش و عدم نمايش تمام فکس هاي در صف مانده و آماده براي ارسال . 

?         فکس در مخزن : نمايش و عدم نمايش تمامي فکس ها .

?         منشي تلفني در مخزن : نمايش و عدم نمايش تمامي منشي تلفني ها .

?         همه برگه­ها : نمايش و عدم نمايش تمام کار­ها و برگه­ها .

?         پيام تصويري ديده نشده کاربر : نمايش و عدم نمايش تمام کار­هاي ديده نشده .

?         پيام تلفني در صف : نمايش و عدم نمايش تمام پيام هاي تلفني در صف مانده و آماده براي ارسال . 

?         پيام تلفني در مخزن : نمايش و عدم نمايش تمامي پيام هاي تلفني .

?         پيام صوتي ديده نشده کاربر : نمايش و عدم نمايش تمام پيام صوتي ­هاي ديده نشده .

?         پيام کوتاه در صف : نمايش و عدم نمايش تمام پيام کوتاه هاي در صف مانده و آماده براي ارسال . 

?         پيام کوتاه در مخزن : نمايش و عدم نمايش تمامي پيام کوتاه ها .

?         يادآوري : نمايش و عدم نمايش تمامي يادآوري ها .

 

?         مرتب سازي :  انجام عمليات مرتب سازي .

 

?     Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Help\Pictures\داشبورد\سفارشي-سازي.jpgامکانات : در اين قسمت نحوه­ي نمايش گزينه­ها و نمودار را بهتر مديريت مي­کنيد .

?        امکانات : نحوه­ي نمايش گزينه­ها که در چه موقعيتي از نمودار قرار مي­گيرند .

?        موقعيت : موقعيت هاي نمايش .

?        پيش فرض : گزينه­ها براساس تنظيمات پيشفرض چيده شوند .

?        خالي : گزينه­ها محو شوند .

?        چپ : گزينه­ها در سمت چپ نمودار قرار مي­گيرند .

?        بالا : گزينه­ها در سمت بالاي نمودار قرار مي­گيرند .

?        راست : گزينه­ها در سمت راست نمودار قرار مي­گيرند .

?        پايين : گزينه­ها در سمت پايين نمودار قرار مي­گيرند .

?         تراز کردن : مکان گزينه­ها به صورت يکجا و فقط در راستاي يک خط عمود تغيير مي­کند .

?        پيش فرض : گزينه­ها براساس تنظيمات پيشفرض چيده شوند .

?         شروع : مکان گزينه­ها در سمت بالاي فرم قرار مي­گيرند .

?         وسط : مکان گزينه­ها در سمت وسط فرم قرار مي­گيرند .

?         آخر : مکان گزينه­ها در سمت پايين فرم قرار مي­گيرند .

?         حالت : مکان گزينه­ها به صورت يکجا و در راستاي يک خط افقي و عمودي تغيير مي­کند .

?        پيش فرض : گزينه­ها براساس تنظيمات پيشفرض چيده شوند .

?         افقي : گزينه­ها به صورت افقي و در کنار هم به نمايش در مي­آيند .

?         عمودي : گزينه­ها به صورت عمودي و زير هم به نمايش در مي­آيند .

?         شکل : با فعال بودن اين گزينه خطي مستطيلي شکل ، به دور گزينه­ها به نمايش در آمده و با غير فعال بودن آن ، محو مي­شود .

?         شکل دور کليد : با فعال بودن اين گزينه خطي مستطيلي شکل ، به دور شکل گزينه­ها به نمايش در آمده و با غير فعال بودن آن ، محو مي­شود .

?         عنوان : نحوه­ي نمايش عنوان را مديريت مي­کند . ( در اين ورژن Component ، اين قسمت کار نمي­کند )

?        موقعيت : موقعيت هاي نمايش .

?        پيش فرض : عنوان براساس تنظيمات پيشفرض چيده شود .

?        خالي : عنوان محو شود .

?        چپ : عنوان در سمت چپ نمودار قرار مي­گيرد .

?        بالا : عنوان در سمت بالاي نمودار قرار مي­گيرد .

?        راست : عنوان در سمت راست نمودار قرار مي­گيرد .

?        پايين : عنوان در سمت پايين نمودار قرار مي­گيرد .

?         تراز کردن : مکان عنوان به صورت يکجا و فقط در راستاي يک خط عمود تغيير مي­کند .

?        پيش فرض : عنوان براساس تنظيمات پيشفرض چيده شود .

?         شروع : مکان عنوان در سمت بالاي فرم قرار مي­گيرد .

?         وسط : مکان عنوان در سمت وسط فرم قرار مي­گيرد .

?         آخر : مکان عنوان در سمت پايين فرم قرار مي­گيرد .

?         جعبه ابزار : تنضيمات مربوط به نحوه­ نمايش جعبه ابزار .

?        موقعيت : موقعيت هاي نمايش .

?        بالا : جعبه ابزار در سمت بالاي نمودار قرار مي­گيرد .

?        پايين : جعبه ابزار در سمت پايين نمودار قرار مي­گيرد .

?         شکل : با فعال بودن اين گزينه خطي مستطيلي شکل ، به دور نوار ابزار به نمايش در­آمده و با غير فعال بودن آن ، محو مي­شود .

?         انتخاب کننده نمودار : با فعال بودن اين گزينه ، گزينه­ي انتخاب کننده نمودار­ ، به نمايش در­آمده و با غير فعال بودن آن ، محو مي­شود .

?         ديگر : دگر تنظيمات .

?         هينت مقدار : با فعال بودن اين گزينه هنگامي که اشاره­گر ماوس را روي ستون­هاي نمودار قرار دهيد ، مشخصاتي از آن ستون به نمايش در­آمده و با غير فعال بودن آن ، اين امکان غير فعال مي­شود .