www.segalpardaz.ir

 
سفارشي سازي

سفارشي سازي    

PreviousNext  
 

با استفاده اين فرم مي­توانيد نحوه­ي نمايش نمودار را مديريت کنيد .

 

 

sefareshi sazi.jpg

 

 

 

 

        سري : با فعال بودن هر يک از گزينه­هاي زير ، در نمودار به نمايش در مي­آيند و با غير فعال بودن آنها ، از نمودار محو مي­شوند :

o        انجام نشده : نمايش و عدم نمايش تمام کار­هاي انجام نشده .

o        ديده نشده : نمايش و عدم نمايش تمام کار­هاي ديده نشده .

o        ايميل شرکت در صف : نمايش و عدم نمايش تمام ايميل­هاي شرکت در صف مانده و آماده براي ارسال .

o        ايميل شرکت در مخزن : نمايش و عدم نمايش تمامي ايميل­هاي شرکت .

o        ايميل کاربر در صف : نمايش و عدم نمايش تمامي ايميل­هاي در صف مانده کاربر .

o        برگه­هاي امروز کاربر : نمايش و عدم نمايش تمام کار­هاي ديده نشده امروز کاربر .

o        برگه­هاي زير نظر : نمايش و عدم نمايش تمامي برگه­هاي مديرِ کار .

o        برگه­هاي کاربر : نمايش و عدم نمايش تمامي برگه­هاي کاربر .

o        تأييد نشده : نمايش و عدم نمايش تمام کار­هاي تأييد نشده .

o        ديده نشده زير نظر : نمايش و عدم نمايش تمامي کار­هاي ديده نشده مدير .

o        ديده نشده کاربر : نمايش و عدم نمايش تمامي کار­هاي ديده نشده کاربر .

o        فکس در صف : نمايش و عدم نمايش تمام فکس­هاي در صف مانده و آماده براي ارسال . 

o        فکس در مخزن : نمايش و عدم نمايش تمامي فکس­ها .

o        منشي تلفني در مخزن : نمايش و عدم نمايش تمامي منشي تلفني­ها .

o        همه برگه­ها : نمايش و عدم نمايش تمام کار­ها و برگه­ها .

o        پيام تصويري ديده نشده کاربر : نمايش و عدم نمايش تمام پيام­هاي تصويري­ ديده نشده کاربر .

o        پيام تلفني در صف : نمايش و عدم نمايش تمام پيام­هاي تلفني در صف مانده و آماده براي ارسال . 

o        پيام تلفني در مخزن : نمايش و عدم نمايش تمامي پيام­هاي تلفني .

o        پيام صوتي ديده نشده کاربر : نمايش و عدم نمايش تمام پيام­هاي صوتي ­ديده نشده کاربر .

o        پيام کوتاه در صف : نمايش و عدم نمايش تمام پيام کوتاه­هاي در صف مانده و آماده براي ارسال . 

o        پيام کوتاه در مخزن : نمايش و عدم نمايش تمامي پيام کوتاه­ها .

o        يادآوري : نمايش و عدم نمايش تمامي يادآوري ها .

o        مرتب سازي :  انجام عمليات مرتب سازي .

  • امکانات:با استفاده از اين قسمت ميتوانيد نحوه نمايش گزينه ها و نمودار را مديريت کنيد.

 

 

         

       

امکانات : نحوه­ي نمايش گزينه­ها که در چه موقعيتي از نمودار قرار مي­گيرند .

 

sefareshi sazi 2.jpg

      موقعيت : در اين قسمت مي­توانيد موقعيت ­نمايش گزينه­ها را تعيين کنيد .

o        پيش فرض : گزينه­ها براساس تنظيمات پيش فرض چيده مي­شوند .

o        خالي : گزينه­ها محو مي­شوند .

o        چپ : گزينه­ها در سمت چپ نمودار قرار مي­گيرند .

o        بالا : گزينه­ها در سمت بالاي نمودار قرار مي­گيرند .

o        راست : گزينه­ها در سمت راست نمودار قرار مي­گيرند .

o        پايين : گزينه­ها در سمت پايين نمودار قرار مي­گيرند .

      تراز کردن : در اين قسمت مي­توانيد مکان گزينه­ها را به صورت يکجا و فقط در راستاي يک خط عمود تغيير دهيد .

o        پيش فرض : گزينه­ها براساس تنظيمات پيشفرض چيده مي­شوند .

o        شروع : گزينه­ها در سمت بالاي فرم قرار مي­گيرند .

o        وسط : گزينه­ها در سمت وسط فرم قرار مي­گيرند .

o        آخر : گزينه­ها در سمت پايين فرم قرار مي­گيرند .

    حالت : در اين قسمت مي­توانيد مکان گزينه­ها را به صورت يکجا و در راستاي يک خط افقي و عمودي تغيير دهيد .

o        پيش فرض : گزينه­ها براساس تنظيمات پيشفرض چيده شوند .

o        افقي : گزينه­ها به صورت افقي و در کنار هم به نمايش در مي­آيند .

o        عمودي : گزينه­ها به صورت عمودي و زير هم به نمايش در مي­آيند .

o        شکل : با فعال بودن اين گزينه خطي مستطيلي شکل ، به دور گزينه­ها به نمايش در آمده و با غير فعال بودن اين گزينه ، محو مي­شود .

o        شکل دور کليد : با فعال بودن اين گزينه خطي مستطيلي شکل ، به دور شکل گزينه­ها به نمايش در آمده و با غير فعال بودن آن ، محو مي­شود .

عنوان : در اين قسمت مي­توانيد نحوه­ي نمايش عنوان را تعيين کنيد . ( در اين ورژن Component ، اين قسمت کار نمي­کند )

       موقعيت : در اين قسمت مي­توانيد موقعيت ­نمايش عنوان را تعيين کنيد .

o        پيش فرض : عنوان براساس تنظيمات پيش فرض چيده مي­شود .

o        خالي : عنوان محو شود .

o        چپ : عنوان در سمت چپ نمودار قرار مي­گيرد .

o        بالا : عنوان در سمت بالاي نمودار قرار مي­گيرد .

o        راست : عنوان در سمت راست نمودار قرار مي­گيرد .

o        پايين : عنوان در سمت پايين نمودار قرار مي­گيرد .

     تراز کردن : مکان عنوان به صورت يکجا و فقط در راستاي يک خط عمود تغيير مي­کند .

o        پيش فرض : عنوان براساس تنظيمات پيشفرض چيده مي­شود .

o        شروع : مکان عنوان در سمت بالاي فرم قرار مي­گيرد .

o        وسط : مکان عنوان در سمت وسط فرم قرار مي­گيرد .

o        آخر : مکان عنوان در سمت پايين فرم قرار مي­گيرد .

جعبه ابزار : در اين قسمت مي­توانيد تنضيمات مربوط به نحوه­ نمايش جعبه ابزار را مديريت کنيد .

       موقعيت : در اين قسمت مي­توانيد موقعيت ­نمايش جعبه ابزار را تعيين کنيد .

o        بالا : جعبه ابزار در سمت بالاي نمودار قرار مي­گيرد .

o        پايين : جعبه ابزار در سمت پايين نمودار قرار مي­گيرد .

o        شکل : با فعال بودن اين گزينه خطي مستطيلي شکل ، به دور جعبه ابزار به نمايش در­آمده و با غير فعال بودن اين گزينه ، محو مي­شود .

o        انتخاب کننده نمودار : با فعال بودن اين گزينه ، گزينه­ي انتخاب کننده نمودار­ ، به نمايش در­آمده و با غير فعال بودن اين گزينه ، محو مي­شود .

ديگر : در اين قسمت ديگر تنظيمات را مشاهده مي­کنيد .

o        هينت مقدار : با فعال بودن اين گزينه هنگامي که اشاره­گر ماوس را روي ستون­هاي نمودار قرار دهيد ، مشخصاتي از آن ستون به نمايش در­آمده و با غير فعال بودن آن ، اين امکان غير فعال مي­شود .