www.segalpardaz.ir

 
طراحي فرم

طراحي فرم    

PreviousNext  
 

با استفاده از اين گزينه فرم سفارشي ، براي طراحي فرم باز مي­شود . از اين فرم جهت اضافه کردن فيلد­هاي تعريف شده به فرم­ساز استفاده مي­شود . کليد ميانبر ترکيبي اين گزينه Alt+R مي­باشد .

 

بررسي ابزارها و گزينه­هاي سفارشي :

 

Description: Description: Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Help\Pictures\سيستم\سفارشي1.jpg

 

 

 

1.     لغو : با انتخاب اين گزينه هر گونه عمليات انجام شده بر روي فيلدها ، به صورت تک تک ، به عقب باز مي­گردد .

2.     اعمال مجدد : با انتخاب اين گزينه هر گونه عمليات به عقب بازگشته ، بر روي فيلدها ، به صورت تک تک ، به جلو باز مي­گردد .

3.     ذخيره خروجي : با انتخاب اين گزينه عمليات انجام شده ذخيره مي­گردد .

4.     فراخواني مجدد خروجي : با انتخاب اين گزينه پس از ذخيره ، تمامي عمليات انجام شده بر روي فيلدها ، به صورت يکجا ، به عقب باز مي­گردد .

5.     باز کردن همه : با انتخاب اين گزينه ليست درختي همه­ فيلد­ها باز مي­شود .

6.     جمع کردن همه : با انتخاب اين گزينه ليست درختي همه­ فيلد­ها بسته مي­شود .

7.     اضافه کردن گروه جديد : با انتخاب اين گزينه کنترلي براي گروه بندي و مرتب کردن فيلد­ها ايجاد مي­کنيد . کليد ميانبر ترکيبي اين گزينه Alt+G مي­باشد .

 

Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Help\Pictures\اتوماسيون\گروه جديد.jpg

 

 

 

8.     اضافه کردن آيتم اضطراري : با انتخاب اين گزينه منويي باز مي­شود شامل گزينه­هاي زير مي­باشد :

 

·         اضافه کردن فضاي خالي : با انتخاب اين گزينه کنترلي بدون هيچ شکل و نامي اضافه شده و فقط فضاي خالي در فرم ايجاد مي­کند و قابليت تغيير اندازه دارد .

·         اضافه کردن برچسب : با انتخاب اين گزينه کنترلي ايجاد مي­کنيد که فقط کاراکتري را به نمايش در آورد .

·         اضافه کردن جدا کننده : با انتخاب اين گزينه کنترلي به شکل خطي صاف اضافه مي­شود .

·         آيتم شکاف دهنده : با انتخاب اين گزينه کنترلي بدون هيچ شکل و نامي اضافه شده و فقط فضاي خالي کوچکي در فرم ايجاد مي­کند و قابليت تغيير اندازه ندارد .

 

Description: Description: Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Help\Pictures\سيستم\سفارشي2.jpg

 

 

 

9.     حذف : با انتخاب اين گزينه فيلد انتخابي حذف مي­شود .

10. View as Tree / Plain List : با انتخاب اين گزينه مي­توانيد نمايش و يا عدم نمايش خط هاي ليست درختي فيلدها تعيين کنيد .

11. خروجي به صورت تب : با فعال نمودن اين گزينه هر دو قسمت خروجي درختي و آيتم هاي در دسترس به سربرگ تبديل شده و با غير فعال نمودن آن به حالت اول باز مي­گردد .

 

اگر در قسمت خروجي درختي ، روي قسمت سفيد رنگ راست کليک کنيد ، منويي با گزينه­هاي زير باز مي­شود :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Description: Description: Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Help\Pictures\سيستم\سفارشي4.jpg

 

·         همترازي افقي : با انتخاب اين گزينه مکان کنترل مورد نظر را بر اساس افقي بودن آن ، تنظيم مي­کند .

·         همترازي عمودي : با انتخاب اين گزينه مکان کنترل مورد نظر را بر اساس عمودي بودن آن ، تنظيم مي­کند .

·         گروه : با انتخاب اين گزينه کنترلي براي گروه بندي و مرتب کردن فيلد ها ايجاد مي­کند . کليد ميانبر ترکيبي اين گزينه Alt+G مي­باشد .

 

Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Help\Pictures\اتوماسيون\گروه جديد.jpg

 

·         عنوان : با فعال بودن اين گزينه عنوان کنترل مورد نظر به نمايش در­مي­آيد .

·         موقعيت عنوان : با انتخاب اين گزينه تعيين مي­کنيد عنوان کنترل در چه موقعيتي باشد .

·         همترازي عنوان افقي : با انتخاب اين گزينه تعيين مي­کنيد عنوان کنترل در مکاني که وجود دارد ، در راستاي افقي به هريک از جهات چپ ، وسط و راست باشد . 

·         همترازي عنوان عمودي : با انتخاب اين گزينه تعيين مي­کنيد عنوان کنترل در مکاني که وجود دارد ، در راستاي عمودي به هريک از جهات چپ ، وسط و راست باشد . 

·         تغيير نام : با انتخاب اين گزينه مي­توانيد نام کنترل مورد نظر را تغيير دهيد . کليد ميانبر اين گزينه F2 مي­باشد .

 

 

اگر در قسمت آيتم هاي در دسترس ، روي قسمت سفيد رنگ راست کليک کنيد ، منويي باگزينه­هاي فوق باز مي­شود .

 

 

Description: Description: Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Help\Pictures\سيستم\سفارشي3.jpg