www.segalpardaz.ir

 
سطح دسترسي

سطح دسترسي    

PreviousNext  
 

با استفاده از اين فرم مي­توانيد به هر بخش اجازه و عدم اجازه دسترسي هايي مانند : نمايش ، درج ، ويرايش ، حذف و ... را برروي هر فرم بدهيد .

 

sathe dastrasi.jpg

 

·         دسترسي به همه­ي فرم­ها : با انتخاب اين گزينه مي­توانيد کليه فرم­هاي سيستم به بخش جاري با تمام دسترسي­هاي داده مي­شود .

·         + تنظيمات گروهي : با انتخاب اين گزينه مي­توانيد به صورت کلي به فرم­هاي انتخاب شده يکي از دسترسي­ها مانند : نمايش ، درج ، ويرايش ، حذف و ... را بدهيد و ديگر لازم نيست تيک آنها را تک تک ، فعال کنيد .

·         - تنظيمات گروهي : با انتخاب اين گزينه مي­توانيد به صورت کلي از فرم­هاي انتخاب شده يکي از دسترسي­ها مانند : نمايش ، درج ، ويرايش ، حذف و ... را سلب کنيد و ديگر لازم نيست تيک آنها را تک تک ، غيرفعال کنيد .

·         تنظيمات بخش :

o        حذف فرم­هاي جاري از تمام بخش­ها : با انتخاب اين گزينه مي­توانيد کليه فرم هاي انتخاب شده در بخش جاري را از کليه­ي بخش­ها به صورت يکجا حذف کنيد .

o        افزودن فرم­هاي جاري به تمام بخش­ها : با انتخاب اين گزينه مي­توانيد کليه فرم هاي انتخاب شده در بخش جاري را به کليه­ي بخش­ها به صورت يکجا اضافه کنيد .

 

 

دسترسي به فرم

 

sathe dastrasi 2.jpg

 

 

·         درج دسترسي : با استفاده از اين گزينه مي­توانيد اگر فرم يا دسترسي جديدي به برنامه اضافه شده باشد که در ليست بالا موحود نباشد ، نام آن را وارد و روي گزينه­ي درج دسترسي کليک کنيد تا به ديگر دسترسي­ها اضافه گردد .

 

نکته : توجه داشته باشيد که اگر از يک فرم دسترسي نمايش آن گرفته شود ، در کل منوي­هاي سيستم براي آن بخش قابل مشاهده نمي­باشد .

­­