www.segalpardaz.ir

 
کارهاي روند

کارهاي روند    

PreviousNext  
 

با استفاده از اين فرم مي­توانيد براي روال­هاي ايجاد شده کار تعريف کنيد .

 

karhaye ravand.jpg

 

 

 

?         پيش نيازها : با انتخاب اين گزينه فرم پيش نياز روند باز مي­شود .

?         نتيجه ها : با انتخاب اين گزينه فرم نتيجه روند باز مي­شود .

?         دياگرام : با انتخاب اين گزينه فرم گردش کار گرافيکي باز مي­شود .

 

نکته : در اين فرم براي ايجاد کارهاي روند در قسمت ستون نوع برگه ، کار مورد نظري را که مي­خواهيد بر روي برگه­اي ديگر انجام شود ، انتخاب کنيد .

 

اطلاعات :                                                                                                                      

 

?        تنظيمات انجام دهنده :

o        پيش فرض : با استفاده از اين گزينه مي­توانيد تعيين کنيد که انجام دهنده­ي کار به صورت پيش فرض و براساس انتخاب شما باشد .

o        کار سرشاخه : با استفاده از اين گزينه مي­توانيد تعيين کنيد که انجام دهنده­ي کار مورد نظر ، همان انجام دهنده­ي کار سرشاخه باشد .

 

?        تنظيمات تأييد کننده :

o        پيش فرض : با استفاده از اين گزينه مي­توانيد تعيين کنيد که تأييد کننده­ي کار به صورت پيش فرض و براساس انتخاب شما باشد .

o        کار سرشاخه :  با استفاده از اين گزينه مي­توانيد تعيين کنيد که تأييد کننده­ي کار مورد نظر ، همان تأييد کننده­ي کار سرشاخه باشد .

 

?        تنظيمات آرشيو :

o        کار انتخاب شده : با انتخاب اين گزينه تعيين مي­کنيد فايل ضميمه براساس يکي از کارهاي روند انتخاب شود .

o        پيش فرض : با انتخاب اين گزينه تعيين مي­کنيد فايل ضميمه براساس برگه توليد شده در فرم نوع برگه انتخاب شود .

o        ار کار سرشاخه : با انتخاب اين گزينه تعيين مي­کنيد فايل ضميمه براساس کار سرشاخه انتخاب شود .

 

?        تنظيمات تاريخ :

o        تاريخ سرور : با استفاده از اين گزينه مي­توانيد تعيين کنيد که روند کار مورد نظر براساس تاريخ سرور انجام شود .

o        تاريخ سرشاخه : با استفاده از اين گزينه مي­توانيد تعيين کنيد که روند کار مورد نظر براساس تاريخ کار سرشاخه انجام شود .

روز بعد : با استفاده از تغيير مقدار عددي ، در کنار اين گزينه مي­توانيد تعيين کنيد که روند کار مورد نظر چند روز بعد انجام شود .

o         

?        انجام دهنده : با استفاده از اين گزينه مي­توانيد نام انجام دهنده کار (کاربر) را وارد نماييد .

?        تأييد کننده : با استفاده از اين گزينه مي­توانيد نام تأييد کننده کار (مدير) را وارد نماييد .

?        فايل آرشيو : با استفاده از اين گزينه مي­توانيد فايلي را ضميمه­ي کار قراردهيد .