www.segalpardaz.ir

 
نتيجه روند

نتيجه روند    

PreviousNext  
 

با استفاده از اين فرم مي­توانيد براي روند کارها ، نتيجه تعريف کنيد .

 

natijeh ravand.jpg

 

 

 

?         کارهاي نتيجه ها : با انتخاب اين گزينه فرم کارهاي نتيجه روند باز مي­شود .

?         دياگرام : با انتخاب اين گزينه فرم گردش کار گرافيکي باز مي­شود .

 

نکته : توجه داشته باشيد که در اين فرم فقط برگه­هايي را مي­توانيد به عنوان کار تعريف کنيد که در فرم کارهاي روند موجود باشند .