www.segalpardaz.ir

 
تعريف گردش کار

تعريف گردش کار    

PreviousNext  
 

با استفاده از اين فرم مي­توان براي مديريت بهتر برگه­هاي (کارها) طرف حساب کار تعريف کنيد .

 

 

 

در اين فرم مي­توانيد براي کارها روال تعريف کرده و در روال برگه­ها را بهتر مديريت کنيد .

 

نکته : اگر در فرم مديريت برگه روي گزينه­ي گردش کار کليک کنيد ، با انتخاب روال کاري مورد نظر ، روال کاري براي برگه­ي انتخاب شده به اجرا در مي­آيد . توجه داشته باشيد برگه­­ي انتخابي نبايد انجام شده و همينطور داراي زير شاخه باشد .

 

?         کارها­ي روند : با انتخاب اين گزينه فرم کارهاي روند باز مي­شود .

دياگرام : با انتخاب اين گزينه فرم گردش کار گرافيکي باز مي­شود. 

?          

?          

?          

?          

?          

?