www.segalpardaz.ir

 
Windows 7 انجام تنظيمات در

Windows 7 انجام تنظيمات در    

PreviousNext  
 

1-     پس از نصب برنامه به آدرس زير برويد :

Start\Control Panel\All Control Panel Items\Devices and Printers

                                                                                           

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\PC\Desktop\HELP\Pictures\ارتباطات\z.i.p\1.jpg

 

 

 

2-     قرار دادن چاپگر به عنوان چاپگر پيش فرض ويندوز :

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\PC\Desktop\HELP\Pictures\ارتباطات\z.i.p\2.jpg

 

 

 

3-     تنظيمات زير را بر روي دکمه­ي Advanced در Printing Perferences را بررسي مي کنيم .

 

4-     پس از انجام تنظيمات در پنجره­ي zvprt1 Advanced Options روي OK کليک کنيد .

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\PC\Desktop\HELP\Pictures\ارتباطات\z.i.p\3.jpg

 

 

 

5-     در سربرگ Paper/Quality گزينه­ي Black & White را انتخاب کنيد .

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\PC\Desktop\HELP\Pictures\ارتباطات\z.i.p\4.jpg

 

 

 

6-     سپس به سربرگ Save رفته و در قسمتFolder  آدرس فولدر temp در محل نصب برنامه را وارد کنيد . ادامه­ي تنظيمات را با توجه به تصاوير زير انجام دهيد .

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\PC\Desktop\HELP\Pictures\ارتباطات\z.i.p\5.jpg

 

 

 

7-     در سربرگ Image به کليه­ي تنظيمات زير توجه داشته باشيد .

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\PC\Desktop\HELP\Pictures\ارتباطات\z.i.p\6.jpg

 

 

 

8-     در سربرگ Settings و در قسمت Category به کليه­ي تنظيمات زير توجه داشته باشيد .

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\PC\Desktop\HELP\Pictures\ارتباطات\z.i.p\19.jpg

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\PC\Desktop\HELP\Pictures\ارتباطات\z.i.p\10.jpg

 

 

 

9-     پس از تنظيمات روي دکمه­ي OK کليک کرده تا تنظيمات اعمال ، و پنجره­ي جاري بسته شود .

 

10- دوباره روي چاپگر مجازي که ايجاد کرده بوديد راست کليک کرده و گزينه­ي Printer properties را انتخاب کنيد تا پنجره­ي زير باز شود .

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\PC\Desktop\HELP\Pictures\ارتباطات\z.i.p\16.jpg

 

 

 

11- در سربرگ  Generalروي گزينه­ي Print Test Page کليک کنيد . هنگامي که پنجره­ي کوچکي در بالا و سمت راست صفحه­ي کار شما به سرعت باز و بسته شد ، در پنچره­ي(BW)  Zan Image Printer روي گزينه­ي Close کليک کرده و پنجره­ي زيرين را نيز با انتخاب گزينه­ي OK ببنديد .

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\PC\Desktop\HELP\Pictures\ارتباطات\z.i.p\17.jpg

 

 

 

12- حال به آدرس فايل­هايي که در تنظيمات براي تست ساخته ايد ، برويد تا از وجود آنها اطمينان پيدا کنيد . در اين آدرس مي­بايست دو فايل با پسوندهايtif  و  txtوجود داشته باشند .

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\PC\Desktop\HELP\Pictures\ارتباطات\z.i.p\18.jpg

 

حال تنظيمات چاپگر مجازي به اتمام رسيده است و مي توانيد از امکان ارسال فکس در برنامه استفاده کنيد .