www.segalpardaz.ir

 
پنل توجه

پنل توجه    

PreviousNext  
 

هر گونه پيغام توسط سيستم که داده مي­شود در پنلي در قسمت پايين و سمت راست برنامه به نمايش در­مي­آيد که پنل توجه نام دارد .

 

Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\PC\Desktop\HELP\Pictures\سيستم\پنل توجه.jpg

 

دکمه‌ي Pin Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\PC\Desktop\HELP\Pictures\سيستم\pin.jpg : اين دکمه براي اين به کار مي رود که پنل توجه قفل شده و ديگر محو نشود .