www.segalpardaz.ir

 
راهنما

راهنما    

PreviousNext  
 

Description: Description: Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Help\Pictures\مشترکات\راهنما.png با استفاده از اين گزينه مي­توانيد راهنماي فرمي که درون آن هستيد را مشاهده کنيد . کليد ميانبر اين گزينه F1 مي­باشد .