سگال پرداز

حوزه اداری

ATO_FAX : نرم افزار دفترچه تلفن و فکس  ۵۰۰۰۰۰  تومان

دفترچه تلفن ، فکس ، فکس گروهی ، فکس پیشنویس ، گروه بندی مناطق ، اشخاص ، گزارش ساز

 ATO_ECO :  نرم افزار  CRM  اتوماسیون اداری ۱۳۰۰۰۰۰ نومان

ثبت انواع نامه ها ، پیگیری مکاتبات ، رونوشت ،ارجاع ، کارتابل ، تقویم  ، داشبورد ،کار کرد  ، پیام صوتی ، پیام ویدئویی

طراحی فرم برگه ها و لینک شدن به برگه و گزارش فرمساز پیشنیاز نرم افزار اتوماسیون اداری یا بازرگانی

مدیریت فایلهای پیوست برگه و گروه بندی و تگ گذاری پیشنیاز نرم افزار اتوماسیون اداری یا بازرگانی یا حسابداری

ATO_PRO : نرم افزار اتوماسیون پیشرفته  ۱۹۰۰۰۰۰ نومان

ato_eco +  فرمساز + رویداد های CRm + پیام کوتاه  ، پیشنیاز نرم افزار اتوماسیون اداری

ATO_ENT : نرم افزار اتوماسیون پیشرفته بهمراه گردش کار  ۲۹۰۰۰۰۰ نومان

ato_eco +ato_pro+ َato_fax   گردش کار ،BPMS workflow  طراحی flow های اتوماتیک ارجاع پیشنیاز نرم افزار اتوماسیون اداری

مدیریت پیام کوتاه، مدیریت ایمیل، ارسال گروهی  ، جوابگویی تحلیلی    استفاده مستقل و ارتباط با CRM

 

کیت ماژول های سفارشی  (رویداد ) حداقل ۲۰۰۰۰۰  تومان

 ماژول های سفارشی اتوماتیک ایمیل و پیام کوتاه در قسمت جوابیه های اتوماتیک و رویداد های برگه پیشنیاز نرم افزار پیام کوتاه یا ایمیل