سگال پرداز

حوزه اداری

ATO_FAX : نرم افزار دفترچه تلفن و فکس  ۷۸۰۰۰۰۰  تومان

دفترچه تلفن ، فکس ، فکس گروهی ، فکس پیشنویس ، گروه بندی مناطق ، اشخاص ، گزارش ساز > یک شرکتی ،تک کاربره

 ATO_ECO :  نرم افزار  CRM  اتوماسیون اداری ۲۲۰۰۰۰۰۰تومان

ato_fax+CRm+ ثبت انواع نامه ها ، پیگیری مکاتبات ، رونوشت ،ارجاع ، کارتابل ، تقویم  ، داشبورد ،کار کرد  ، پیام صوتی ، پیام ویدئویی, آرشیو فایلها  > یک شرکتی ،۲ کاربره  

ATO_PRO : نرم افزار اتوماسیون پیشرفته  ۳۴۰۰۰۰۰۰ تومان

ato_eco +  فرمساز + رویداد های CRm + پیام کوتاه > یک شرکتی ،۳ کاربره  

ATO_ENT : نرم افزار اتوماسیون پیشرفته بهمراه گردش کار  ۴۸۰۰۰۰۰۰تومان

ato_eco +ato_pro   گردش کار ،BPMS workflow  طراحی flow های اتوماتیک ارجاع  > یک شرکتی ،۵ کاربره

 

کیت ماژول های سفارشی  (رویداد ) حداقل ۷۰۰۰۰۰۰  تومان

 ماژول های سفارشی اتوماتیک ایمیل و پیام کوتاه در قسمت جوابیه های اتوماتیک و رویداد های برگه پیشنیاز نرم افزار پیام کوتاه یا ایمیل