سگال پرداز

اعلام ایراد یا پیشنهاد

برای اعلام باگ و یا پیشنهاد و نیز تیکت سرویس پشتیبانی میتوانید از این فرم استفاده کنید.

بهتر است برای بررسی سریعتر با شرکت تماس گرفته ما را در جریان این مورد قرار دهید 

اعلام باگ و یا پیشنهاد