تغییرات نسخه های سگال

تغییرات نسخه های سگال

در این قسمت آخرین تغییرات ورژن های سگال قرار گرفته اند که از خود برنامه نیز قابل دستیابی می باشد.

نسخه جدید 


نسخه های پیشین از سال ۹۵