سگال پرداز

گالری (گواهینامه و عکس ها)

گواهی دائم ارزش افزوده 

جهت اخذ مالیات ارزش افزوده در فروش 

گواهی شورای عالی انفورماتیک

 

سند ثبتی نرم افزار