سگال پرداز

مسئولیت اجتماعی (بسته حمایتی)

مسئولیت اجتماعی

سگال پرداز به سازمان های مردم نهاد (NGO ) که در زمینه های

محیط زیست،فعالیت های بشردوستانه ،آموزش داوطلبانه

،فعالیت میکنند.در چهارچوب مسئولیت اجتماعی شرکت ها،  نرم افزاری رایگان ارائه مینماید. جهت اطلاع بیشتر مکاتبه فرمایید.

مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی (بسته حمایتی)