سگال پرداز

مسئولیت اجتماعی (بسته حمایتی)

مسئولیت اجتماعی (بسته حمایتی)

سگال پرداز به سازمان های مردم نهاد (NGO ) که در زمینه های

محیط زیست،

فعالیت های بشردوستانه (امور کودکان و زنان محروم ،مناطق محروم )،

آموزش داوطلبانه

 

،فعالیت میکنند.در چهارچوب مسئولیت اجتماعی شرکت ها،  نرم افزاری رایگان ارائه مینماید. جهت اطلاع بیشتر مکاتبه فرمایید.

مسئولیت اجتماعی

 

مسئولیت اجتماعی (بسته حمایتی)