سگال پرداز

نوشته ها

نوشته‌های برچسب‌شده 'مدیریت انواع فیلد ها'

پشتیبانی از انواع فیلدها در فرم ساز

نرم افزار فرمساز سگال انواع فیلدهای عددی رشته ای تاریخ زمان منطقی بازشونده طرفحساب تصویر آیتم کاربر و امضای الکترونیک را پشتیبانی نموده و همچنین قابلیت ورود و دسترسی فیلدها برای کاربران مختلف را مدیریت میکند

formsaz formsaz2

نوشته شده در: امضا الکترونیک, فرم ساز, نرم افزار سگال, نرم افزار های اداری, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←