سگال پرداز

نوشته ها

نوشته‌های برچسب‌شده 'نرم افزار پخش'

نرم افزار کمیسیون و پورسانت

نرم افزار کمیسیون و پورسانت:  نرم افزار کمیسیون و پورسانت یکی از زیر سیستم های نرم افزار بازرگانی سگال است که وظیفه محاسبه پروسانت پرسنل و یا طرف حساب ها را بر عهده دارد ،

برخی از امکانات :

تعیین روش های کمیسیون و پورسانت به صورت نامحدود

تعیین جدول محاسبه با امکان حد بصورت  ساده و یا پلکانی به تفکیک نوع پورسانت و روش(پخش ، بازاریابی ، فروش )

تعیین گروه مشتریان مشمول پورسانت

تعیین گروه آیتم های مشمول پورسانت

انتصاب طرف حساب ها به روش ها

گزارشات تحلیلی متنوع

صدور سند اتوماتیک حسابداری

 

نرم افزار کمیسیون و پورسانت در سیستم سگال شامل سه بخش است:

کمیسیون بازاریابی،کمیسیون فروش، کمیسیون پخش ،

این سه بخش در نرم افزار کمیسیون و پورسانت به تفکیک روش و ماهیت و حدود در سیستم تعریف شده و مبنای محاسبه میباشد . این پارمتر ها در قالب روش ها تعیین میشوند و طرف حساب ها به تفکیک عضو یک روش محاسبه میشوند .

نرم افزار کمیسیون و پورسانت

سایر تنظیمات :

برای هر روش میتوان گروه های طرف حساب مشمول و گروه آیتم های مشمول را به صورت ترکیبی در هر روش استفاده کرد این روش به مدیریان کمک میکند نرم افزار کمیسیون و پورسانت دقیقتری محاسبه و مبنای دقیقتری برای هدف فروش بدست آورند  .

 

نرم افزار کمیسیون و پورسانت

 

کاربرد نرم افزار کمیسیون و پورسانت

بعد از تعریف کامل روش و پارمتر ها نوبت به آن میرسد که انتصاب ها را انجام دهیم در نرم افزار سگال بر روی هر برگه به تفکیک میتوان بازاریاب ،فروشنده و پخش کننده را تعیین کرد این مقوله در زیر سیستم پخش نیز به صورت گروهی امکان پذیر است  .

نرم افزار پورسانت

 

نرم افزار پورسانت

 

گزارش پورسانت :

بعد از تکمیل این فرایند گام انتهایی گزارشات در بازه های زمانی مختلف است که به تفکیک  طرف حساب و بخش (بازاریابی ، فروش ، پخش) شامل تعداد ، جمع اقلام ، مبلغ مشمول ، درصد مشمول و پورسانت محاسبه شده است  .

گزارش پورسانت و کمیسیون

 

نرم افزار کمیسیون و پورسانت

نوشته شده در: انبار و بازرگانی, نرم افزار سگال, نرم افزارهای مالی, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←

نرم افزار پخش مویرگی

نرم افزار پخش مویرگی : بعد از طی فرایند های معمول مالی اعم از فاکتور فروش و یا دریافت پرداخت نوبت به پخش کالا های مشتریان میرسد در نرم افزار سگال این رویه با بخش بندی دقیق و اختیارات گسترده ای طی روال زیر انجام میشود. این روال ها به ترتیب از تعریف طرف حسابها مسیر ها مسولان مرتبط(بازاریاب ، فروش ، پخش ) آغاز و به صدور فاکتور ها و اتوماسیون مرتبط برگه ها و صدور نتایج ختم میگردد سعی شده است تا حد امکان از موئلفه های پارمتریک جهت انعطاف و کارایی بهتر برای مشتریان و حصول نتیجه ی بهتر بهره برد .

تعیین طرف حساب های بازریاب و مسئول فروش :

در هر برگه در سیستم نظیر برگه فروش میتوان مسئول بازاریابی و فروش را تعیین کرد و بر طبق جدول مدون پورسانت به صورت اتوماتیک پورسانت مسئول فروش و بازاریاب را تعیین و در بازه مشخص  تاریخی محاسبه کرد.

تعیین مسیر آدرس ها

برای هر طرف حساب میتوان مسیر و کد مسیر را مشخص کرد و این موضوع در بخش بندی پخش فاکتور ها کمک گمنده است و این امور را تسهیل میکند

تعیین روش پرداخت و مهلت پرداخت

برای هر برگه میتوان نوع پرداخت و مهلت پرداخت را تعیین کرد این امر در سازماندهی امور تسویه حساب نقش بسزایی دارد.

تعیین روش بخش ، انجام پخش ، پخش کننده ، تاریخ و زمان پخش

برای هر برگه میتوان روش پخش و تعیین زمان پخش ، و مسئول پخش را تعیین و یا در مدیریت پخش بصورت گروهی انتصاب داد همچنین بعد از پخش انجام شدن این پروسه را برنامه ریزی کرد

تسویه گروهی فاکتور ها

بعد از انجام پروسه پخش و حصول مبالغ میتوان فاکتور ها را بصورت گروهی انتخاب و برگه دریافت را به صورت اتوماتیک صادر کرد همچنین گزارش مانده ها و جستجوی مهلت های تسویه در مدیریت پخش امکان پذیر است .

نرم افزار پخش مویرگی

سرجمع تحویل و چاپ گروهی

جهت سهولت تحویل کالا ها از انبار به پخش کننده گزارشی در نظر گرفته شده است که با موئله فه های جستجوی تاریخ سرجمع اقلام پخش را به تفکیک پخش کننده در اختیار میگذارد . همچنین در مدیریت پخش نیز امکان چاپ گروهی برگه ها امکتن پذیر است .

گزارش سرجمع پخش

 

نرم افزار پخش مویرگی

نوشته شده در: انبار و بازرگانی, نرم افزار سگال, نرم افزارهای مالی, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←