سگال پرداز

نوشته ها

نوشته‌های برچسب‌شده 'نرم افزار کمیسیون و پورسانت'

نرم افزار کمیسیون و پورسانت

نرم افزار کمیسیون و پورسانت:  نرم افزار کمیسیون و پورسانت یکی از زیر سیستم های نرم افزار بازرگانی سگال است که وظیفه محاسبه پروسانت پرسنل و یا طرف حساب ها را بر عهده دارد ،

برخی از امکانات :

تعیین روش های کمیسیون و پورسانت به صورت نامحدود

تعیین جدول محاسبه با امکان حد بصورت  ساده و یا پلکانی به تفکیک نوع پورسانت و روش(پخش ، بازاریابی ، فروش )

تعیین گروه مشتریان مشمول پورسانت

تعیین گروه آیتم های مشمول پورسانت

انتصاب طرف حساب ها به روش ها

گزارشات تحلیلی متنوع

صدور سند اتوماتیک حسابداری

 

نرم افزار کمیسیون و پورسانت در سیستم سگال شامل سه بخش است:

کمیسیون بازاریابی،کمیسیون فروش، کمیسیون پخش ،

این سه بخش در نرم افزار کمیسیون و پورسانت به تفکیک روش و ماهیت و حدود در سیستم تعریف شده و مبنای محاسبه میباشد . این پارمتر ها در قالب روش ها تعیین میشوند و طرف حساب ها به تفکیک عضو یک روش محاسبه میشوند .

نرم افزار کمیسیون و پورسانت

سایر تنظیمات :

برای هر روش میتوان گروه های طرف حساب مشمول و گروه آیتم های مشمول را به صورت ترکیبی در هر روش استفاده کرد این روش به مدیریان کمک میکند نرم افزار کمیسیون و پورسانت دقیقتری محاسبه و مبنای دقیقتری برای هدف فروش بدست آورند  .

 

نرم افزار کمیسیون و پورسانت

 

کاربرد نرم افزار کمیسیون و پورسانت

بعد از تعریف کامل روش و پارمتر ها نوبت به آن میرسد که انتصاب ها را انجام دهیم در نرم افزار سگال بر روی هر برگه به تفکیک میتوان بازاریاب ،فروشنده و پخش کننده را تعیین کرد این مقوله در زیر سیستم پخش نیز به صورت گروهی امکان پذیر است  .

نرم افزار پورسانت

 

نرم افزار پورسانت

 

گزارش پورسانت :

بعد از تکمیل این فرایند گام انتهایی گزارشات در بازه های زمانی مختلف است که به تفکیک  طرف حساب و بخش (بازاریابی ، فروش ، پخش) شامل تعداد ، جمع اقلام ، مبلغ مشمول ، درصد مشمول و پورسانت محاسبه شده است  .

گزارش پورسانت و کمیسیون

 

نرم افزار کمیسیون و پورسانت

نوشته شده در: انبار و بازرگانی, نرم افزار سگال, نرم افزارهای مالی, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←