سگال پرداز

نوشته ها

نوشته‌های برچسب‌شده 'نسخه زمستان 93'

نسخه زمستان 93

اتوماسيون
هوشمند سازي انتخاب دوره در انتخاب برگه هاي بازرگاني و خزانه داري
اضافه شدن ارسال هاي تحليلي بين پايانه ها
اضافه شدن محدوده ارسال اتوماتيک در فکس و پيام کوتاه و ايميل
امکان نمايش گزارش کارکرد در گزارش فرمسازوريز برگه بازرگاني و ريز دريافت پرداخت
ذخيره آپشن باکس هاي کاربر به همراه چک باکس ها در کل سيستم
بروز رساني فيلدهاي زمان و تنظيم اتوماتيک تنظيمات تاريخ و ساعت فارغ از تنظيمات ويندوز
ذخيره سازي وضعيت نمايش دهنده فريم ها
بهينه سازي فراخواني گزارشات
بهينه سازي گزارش چاپ برگه ها
امکان چاپ گروهي برگه ها در گزارش فرمساز و کارکرد
بهينه سازي گزارش فرمساز
بهينه سازي گزارش کارکرد
اضافه شدن فيلد هاي پخش به گزارش کارکرد
اضافه شدن نمايش گزارش فرمساز در گزارش کارکرد
اضافه شدن نمايش فايل هاي آرشيو در گزارش کارکرد
بهينه سازي گزارش فرمساز
بهينه سازي قسمت هاي نمايشي برگه ريالي بر طبق نوع برگه
اضافه شدن جستجوي زير شاخه و سر شاخه به گزارش کارکرد
اضافه شدن تاييد گروهي به گزارش کارکرد
اضافه شدن فرمساز به کارکرد
اضافه شدن ايميل به رويداد برگه
اضافه شدن متد سفارشي به رويداد برگه
اضافه شدن توليد برگه دريافت پرداخت به توليد زير برگه
امکان تحليل طرف حساب ها در گزارش کارکرد جهت توليد برگه گروهي مستقل
امکان درج گروهي برگه زير شاخه در گزارشات
امکان درج برگه گروهي بر روي طرف حساب
فکس
امکان تغيير شماره در باکس جهت تصحيح فکس هاي فاقد شماره
فرمساز
اضافه شدن ويرايش فرمساز به رويداد برگه
عمومي
بهينه سازي فرم هاي کاربردي
بروز رساني اتوماتيک از سايت
حسابداري و بازرگاني
باکس پيمايش کننده اسناد و برگه ها
پخش
مديريت پخش و پوسانت و فرمهاي تابعه
گزارش سرجمع پخش
چاپ گروهي فاکتور ها
اقساط
اضافه شدن قسط بندي برگه ها روش هاي قسط و فرم هاي تابعه
اضافه شدن فيلد هاي پخش به نمودار ها
اضافه شدن فيلد سرشاخه به گزارش ريز بازرگاني و دريافت پرداخت
عمومي
اضافه شدن دقت 4 رقم اعشار به تمام فيلدهاي مربوطه
بهينه سازي متد آپديت ديتابيس ها

نوشته شده در: تغییرات نسخه ها, مسایل فنی, نرم افزار سگال, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←