سگال پرداز

نوشته ها

نرم افزار ماشین حساب

نرم افزار ماشین حساب: نرم افزار ماشین حساب یکی از عمومی ترین نرم افزار ها در کامپیوتر بحساب می آید که عمدتا برای محاسبه موقت در قالب چهار عمل اصلی به کار میرود .

در نرم افزار سگال این نرم افزار بصورت رایگان در کنار نرم افزار ها نصب میشود و این امکان را به کاربران میدهد که مستقیما اطلاعات بخش ها را به صورت اتوماتیک به این نرم افزار ارسال کند و بعد از محاسبات نتیجه این عملکرد را به همان بخش ها تحویل دهد . شاید تعجب کنید که این موضوع وقت زیادی از حسابداران میگیرد . بعلاوه این نرم افزار یک ماشین حساب پارامتریک فرمول پذیر است و میتواند یک یا چندین عبارت را تحلیل کند.

عملگر ها :

عمگر ها شامل جمع ، تفریق ، ضرب ، تقسیم ، تقسیم صحیح ، باقیمانده تقسیم ، توان  میباشد

 

Arithmetic operation
x + y, x – y, x * y, x / y, x % y (Mod), x ^ y (power), x\ y (Div)

Logical operation true=1, false=0

x > y, x < y, x >= y, x <= y, x = y, x <> y, ! x (not), x & y (and), x | y (or), x xor y

Bitwise operations
x && y (band), x || y (bor), !!x (bnot), x bxor y, x >> y (shr), x << y (shl)

Predefined constants
Pi = 3.1415926535897932385
True = 1
False = 0

Functions
sin, cos, tan, sinh, cosh, tanh, asin, acos, atan, asinh, acosh, atanh,

sqrt, exp, log, lg (log base 10), int (integer part of a number), frac (fractional part of a number),

abs, sign, rnd, randomize, trunc (truncates value to a specified number of digits), round (rounds value to a specified number of digits)
max(x,y…), min(x,y,…), count(x,y,…), sum(x,y,…), sumofsquares(x,y,…), avg(x,y,…), variance(x,y,…), variancep(x,y,…), stddev(x,y,…), stddevp(x,y,…)
iff(cond,x,y) (if cond = true then result = x else result = y),
isnumber(x)
chr(x), length(s), trim(s), trimleft(s), trimright(s) lowercase(s), uppercase(s), midstr(s,x,y), leftstr(s,x), rightstr(s,x), pos(s,t), code(s), format(s,x), formatf(s,x), stringofchar(c,n), concat(s1,s2,…), hex(s)
date(s), now, formatdate(s,d), year(d), month(d), day(d), hour(d), minute(d), second(d), millisecond(d), isleapyear(n), dayofweek(d), encodedate(y,m,d)

 

نرم افزار ماشین حساب

نرم افزار ماشین حساب

نوشته شده در: مفاهیم سیستم, نرم افزار سگال, نرم افزارهای مالی, همه موارد

ارسال دیدگاه: (۰) ←

ارسال دیدگاه

شما باید وارد شوید تا دیدگاهی ارسال کنید.