سگال پرداز

نوشته ها

نسخه زمستان ۹۵ سگال

نسخه زمستان ۹۵ سگال

۱۳۹۵/۱۰/۰۱
اضافه شدن نمایش برگه وسند به فرمهای مرتبط
بهینه سازی گزارش برآورد تولید
بهینه سازی دریافت ریز دریافت پرداخت
اضافه شدن میانبر نمایش سند در گزارشات
بهینه سازی هسته برنامه
اضافه شدن دیاگرام ساخت و فرمول ساخت گرافیکی
اضافه شدن نام صاحب حساب و شماره حساب چک به خزانه داری
اضافه شدن دریافت و پرداخت تضامین
بهینه سازی چاپ بارکد
بهینه سازی گزارش برآورد تولید
بهینه سازی فکس
اضافه شدن نمایش اسناد پایان دوره در فرم
بهینه سازی نرخ گذاری
بهینه سازی دسترسی
اضافه شدن نمایش ریز اسناد به گزارش اسناد
نمایش آرتیگل سند در هنگام نمایش سند از گزارشات
بهینه سازی متد های مدیریت دیتابیس
اضافه شدن داشبورد فکس
اضافه شدن بارکد به فرم آیتم
اضافه شدن نام لایه به گزارش ریز اسناد
بهینه سازی فکس شبکه ای
بهینه سازی چاپ گزارشات
امکان گزارشات تحلیلی در مخزن فکس
امکان فراخوانی وذخیره گروهی گزارشات برگه
بهینه سازی بارکد خوان
اضافه شدن مدیریت گردش کار
اضافه شدن گالری میانبر ها
اضافه شدن دکمه بررسی سند به فرم ثبت سند جهت پیدا کردن مشکلات سند
اضافه شدن امکان چاپ بارکد به گزارش ریز بازرگانی
بهینه سازی چاپ بارکد و بارکد خوان
اضافه شدن بارکد واحد به چاپ بارکد
اضافه شدن گزارش برآورد تولید
بهینه سازی هسته برنامه
بهینه سازی انقال کدینگ
بهینه سازی کامل ارسال فکس گروهی
اضافه شدن مراکز ۱ و ۲ و ۳ به گزارش دفاتر
اضفه شدن بن تخفیف به آیتم
بهینه سازی شمارنده ها
بهینه سازی تنظیم سند برگه ها در فرم تعریف برگه ها
بهینه سازی روکش سند
بهینه سازی متد ارسال فکس
بهینه سازی مراکز مالی
نمایش رفرنس های مراکز در فرمهای مربوطه
بهینه سازی گزارش کارکرد
بهینه سازی داشبورد اعلان
بهینه سازی فکس
بهینه سازی هسته برنامه
بهینه سازی حذف گروهی برگه ها
بهینه سازی بررسی اسناد برگه ها
اضافه شدن امکانات نمایش اطلاعات دیتابیس
بهینه سازی درج برگه های سیستمی
اضافه شدن نام کاربر به انتخاب سرور
اضافه شدن تنظیمات پیشرفته اس کیو ال به مدیریت دیتابیس
بهینه سازی هسته ارسال فکس
اضافه شدن تعداد فکس های درصف و تعداد کل ارسال نشده
بهینه سازی سرعت فکس
بهینه سازی گزارش گردش حساب بانکی
بهینه سازی دسترسی ها
اضافه شدن نوع دریافت پرداخت به گزارش گردش صندوق و گردش حساب بانکی
اضافه شدن شناسه ملی و ایمیل و سه شرح برای هر شرکت به منظور گزارش ساز
درج مراکز سیستمی به صورت فعال
اضافه شدن مرتب سازی مراکز مقابل برگه های دریافت پرداخت
بهینه سازی دسترسی
بهینه سازی هسته دسترسی پروسیجر ها
اضافه شدن امکان نمایش آخرین خطا sql server
بهینه سازی راس گیری
اضافه شدن راس گیری برگه ها به گزارش کارکرد جهت راس گیری برگه ها
اضافه شدن راس گیری به عملیات چک
بهینه سازی کامل روکش سند
اضافه شدن فی در شرح تولید سند ریز برگه های ریالی
اضافه شدن متد ارسال فورب به فکس گروهی
بهینه سازی گزارش روکش سند و اضافه شدن امان عدم نمایش شرح در روکش
اضافه شدن تنظیم هوشمند الویت فکس های انتخاب شده
بهینه سازی فراخوانی از اکسل
اضافه شدن بررسی اعتبار در هنگام تایید برگه
اضافه شدن تحلیل طرف حساب به مدیریت فکس جهت حذف دیتای غیر قابل استفاده
اضافه شدن پیشفرض های پخش و بازاریابی به فرم فاکتور و طرف حساب
بهینه سازی متد سند چک برگشتی
بهینه سازی ماژول قفل در شبکه
بهینه سازی هسته برنامه
اضافه شدن امکان انتخاب سرور های مختلف در ورود برنامه
بهینه سازی پترن جهت اعمال شرط روی stored procedure
بهینه سازی سرعت سیستم
بروز رسانی ابزار ها
درج دسترسی انبار گروه آیتم صندوق حساب بانکی تنخواه در نرم افزار های مالی
اضافه شدن انتقال تنخواه
تغییر متد برگشت چک از اسناد در جریان وصول به اسناد واخواست
درج دسترسی انبار حساب بانکی صندوق تنخواه در گزارش تراز مراکز
اختیاری شدن نمایش بروز رسانی نرم افزار
امکان درج دسترسی دپارتمان در نمایش سند
درج دسترسی طرف حساب ،دپارتمان ،کارگروه در گزارش تراز مراکز
درج دسترسی نمایش مراکز در هنگام سند زدن و گزارشات
بهینه سازی هسته سیستم
۱۳۹۵/۰۶/۲۷
اضافه شدن تنظیم کننده پارامتر های تاریخی گزارشات
اضافه شدن تنخواه به انتقال بین منابع
بهینه سازی و ارتقا سرعت هسته
اضفه شدن تنظیمات درج حذف به گزارش کارکرد برای بن پورسانت و مالیات
اضافه شدن تنظیم پارامتر بدون مرکز به پارامتر مراکز گزارشات حسابداری
بهینه سازی نرخ گذاری برگه های ورودی خروجی
اضافه شدن کادرکس به گزارش ریز برگه
اضافه شدن حساب پیش فرض انتقال جهت تسهیل فرایند انتقال بین منابع
بهینه سازی متد های برگه دریافت پرداخت ساده جهت درج سند در هنگام بستن فرم
اضافه شدن انتقال منابع شامل حساب بانکی و صندوق به ماژول دریافت پرداخت
اضافه شدن دکمه نمایش برگه انتقالی و تولید برگه انتقالی به فرم دریافت پرداخت
بهینه سازی تنظیم مرکز در ماژول دریافت پرداخت
بهینه سازی تنظیم حساب مقابل در ماژول دریافت پرداخت
بهینه سازی هسته تولید سند دریافت پرداخت
اضافه شدن امکان انتخاب سطح به گزارش تراز مراکز
اضافه شدن گردش بدون مرکز به گزارش تراز مراکز سطح ۱
اضافه شدن کنترل درج آخرین سطح حساب در سند به تنظیمات دوره
بهینه سازی سند سود و زیان و اختتامیه جهت بستن حسابهای چند مرکزه
بهینه سازی فرم تغییر مراکز گروهی در ژورنال اسناد
اضافه شدن پارامتر مراکز سه گانه به گزارشات
توسعه گزارش گردش حسابها به صورت سطحی و تحلیلی
توسعه و تسریع سند سود و زیان و اختتامیه و افتتاحیه جهت درج آرتیکل مرکب چند مرکزی
بهینه سازی هسته برنامه
۱۳۹۵/۰۵/۱۷
امکان اختیاری بودن بروز رسانی پایگاه داده در هنگام ورود
اضافه شدن گزارش کارکرد سیستم به برنامه
حل مشکل موجودی سریال
اضافه شدن میانبر نمایش کالا به گزارش موجودی ،ریز برگه ، برگه های ریالی
اضافه شدن امکان مشاهده اعتبار پشتیبانی برای مشتریان در برنامه
تغییرات در هسته پورسانت
تغییرات در هسته قفل
اضافه شدن بن تخفیف به بازرگانی
اضافه شدن بن تخفیف به فاکتور
اضافه شدن درصد پورسانت و بازاریابی و پخش به کالا ها
اضافه شدن امکان بن و پورسانت برای برگه ها
اضافه شدن گزارش سرجمع پورسانت و ریز پورسانت
بهینه سازی هسته برنامه
اضافه شدن حالت فعال و غبر فعال آیتم ها و نیز عملیات گروهی در این قسمت و مالیات
اضافه شدن ذخیره فایل گروهی به فکس
بهینه سازی هسته قفل
اضافه شدن امکان مانده حسابداری طرف حساب در گزارش فاکتور
اضافه شدن نمایش فکس در حال پردازش و بهینه سازی چیدمان فرم فکس سرور
اضافه شدن نسخه جدید نصب اتوماتیک برای مشتریان جدید
اضافه شدن گزارش آخرین فعالیت مشتریان به اتوماسیون
بهینه سازی هسته تست برنامه
بهینه سازی اعشار ماژول مالیات
بهینه سازی ماژول سود و زیان وتراز نامه
اضافه شدن تاریخ گزارش به گزارشات گردش پایان دوره و سود وزیان و ترازنامه
اضافه شدن امکان درج نام طرف حساب در ریز شرح های اسناد سیستمی دریافت پرداخت
اضافه شدن یادآوری چکهای دریافتی و پرداختی به ماژول داشبورد و اعلان
مهاجرت اختیارات سند از بخش دوره به تنظیمات حسابداری
درج قابلیت هشدار و حذف سند سیستمی در هنگام عدم تایید برگه
اضافه شدن امکان دیدن اطلاعات چک در برگه دریافت صادر شده
اضافه شدن امکان حذف اسناد سیستمی در هنگام عدم تایید در دوره
اضافه شدن فیلد طرف حساب به عملیات چک
اضافه شدن متد تنظیم اتوماتیک دوره در اسناد جهت گزارشات پیوسته مالی
بهینه سازی متد های بروز رسانی
اضافه شدن امکان باز خوانی متد ها جهت بهینه سازی سرعت بعد از بروز رسانی
بهینه سازی متد تنظیم گروه و ماهیت حساب در فرم کدینگ حسابداری
بهینه سازی هسته فرمها
اضافه شدن فیلد مالیاتی به فراخوانی اکسل در دریافت آیتم ها
اضافه شدن درج و حذف مالیات برگه در گزارش کارکرد
اضافه شدن فیلد مالیاتی به فراخوانی برگه از اکسل
بهینه سازی نقل قبل دوره در گزارش دفاتر حسابداری جهت بکارگیری بدون تنظیم حساب
اضافه شدن مبلغ سطر و ریز شرح در سند های ریز برگه
بهینه سازی بروز رسانی مراکز
فراخوانی فایلهای گزارشات پیشفرض از سایت در برگه ،چک ، گزارشات
امکان اختیاری بودن بازخوانی اتوماتیک کارتابل
امکان اختیاری بودن بازخوانی اتوماتیک داشبورد
در قابلیت عدم نمایش اطلاعات در هنگام نمایش بر روی تمام فرمها
اضافه شدن تمام دسترسی ها به ماژول های گزارشی برنامه
اضافه شدن ماژول کپی کننده گزارشات پیش فرض فرمها و برگه ها از سایت
اضافه شدن قابلیت فعال سازی امکانات برای هر فرم و هر کاربر
۱۳۹۵/۰۱/۰۱
بهینه سازی هسته برنامه
اضافه شدن واحد جزع به گزارش ساز برگه ها
اضافه شدن دسترسی ارسال صف کاربر جاری
اضافه شدن دسترسی نمایش کارهای کاربر به فکس و اسناد و برگه ها
اضافه شدن دسترسی دپارتمان به اسناد
اضافه شدن نام گروه به گزارش تراز مرکز
اضافه شدن امکان نمایش سند های سیستمی فاقد برگه در ماژول اسناد
اضافه شدن مغایرت های و تولید سند به فرم بررسی سند برگه
اضافه شدن گزارشات پیوسته مالی تراز ، دفتر ، تراز مراکز
اضافه شدن فرم بررسی اسناد برگه ها
اضافه شدن مرور حساب به تراز مراکز
امکان حذف گروهی اسناد خالی در ژورنال اسناد
اضافه شدن چاپگر به تنظیمات چاپ برگه
اضافه شدن فیلد اطلاعاتی انجام شدن به فکس
اضافه شدن امکان نمایش پیامهای ماژول فکس در تری ویندوز
اضافه شدن تعداد صفحه به فکس ها با قابلیت گزارش گیری
بهینه سازی پیام فکس های ارسالی
حل مشکل نمایش فایل ها در فکس و سایر ماژول ها در ویندوز های سروری علی الخصوص ۲۰۰۳
اضافه شدن گردش کار های انجام نشده به فرم داشبورد
اضافه شدن تعداد برگه های فکس در فکس های ارسالی
جلوگیری از بستن فرم فکس در صورت پردازش فکس
بهینه سازی هسته فکس
اضافه شدن قابلیت وضعیت فکس ارسالس برای هر فکس
اضافه شدن امکان فکس فوری در درج فکس
امکان اختیاری بودن تاییدیه فکس از مقصد در هنگام ارسال به منظور انجام فکس
اضافه شدن وضعیت فکس های ارسالی نسبت به هر فکس
اضافه شدن فیلد های مخاطب به ماژول پیشنویس فکس
اضافه شدن امکان حذف لاگ فکس
بهینه سازی بازخوانی اتوماتیک فکس ،ایمیل ، پیام کوتاه
اضافه شدن تاریخو ساعت ورود به فکس
اضافه شدن سعی کننده و آخرین تاریخ سعی و آخرین ساعت سعی به ماژول فکس
تکمیل پروسه تنظیمات پرینتر مجازی فکس بصورت تمام اتوماتیک
بهینه سازی اسکنر فکس
بازنویسی متد چاپ برگه ها و بهینه سازی سرعت
بازنویسی متد های حذف انتقال انبار
اضافه شدن گزارش آخرین سابقه خرید و فروش کالا در منوی بازرگانی
اضافه شدن آخرین تاریخ خرید و فروش هر کالا در فرم انتخاب آیتم
اضافه شدن امکان تولید سفارش خرید و برگه تولید مکانیزه برای نقطه سفارش و حداقل موجودی کالا با امکان تسهیم موجودی در گزارش موجودی
اضافه شدن امکان رصد فکس درحال ارسال جاری
اضافه شدن وضعیت قراردادی جهت تنظیم سریع پیشفرض های سیستم به برنامه
اضافه شدن تنظیمات سیستم در منوی سیستم
اضافه شدن تنظیمات قفل در فرم قفل نرم افزاری
تغییرات نصاب اتوماتیک سگال
درج مطالب آموزشی فنی در نرم افزار
اضفه شدن ثبات های محاسبه تعداد دسترسی های هر بخش به فرم بخش
اضافه شدن حذف تمامی دسترسی ها به فرم بخش
بهینه سازی بخش دسترسی ها
بهینه سازی masterkey
اضافه شدن امکان حذف کلیه دسترسی ها از یک بخش به فرم بخش
optimze ui and icon set
اضافه شدن فرم های تنظیمات به ماژول های ارتباطات
اضافه شدن امکان بستن اتوماتیک دیالوگ ها بعد از عملیات به فرم اصلی
اضافه شدن شورت کات دکمه تنظیمات در فکس و پیام کوتاه و ایمیل
امکان بستن اتوماتیک فرم بعد از ارسال به صف فکس
بازنویسی متد های نمایش امضای الکترونیک و بهینه سازی
بازنویسی متد های نمایش فایل در آرشیو و بهینه سازی آنها
نمایش تغییرات فرم جاری با دابل کلیلک در تنظیمات فرم
اضافه شدن پیمایش نمایش همه مخاطبین در فرم مخاطبین
اضافه شدن فرم های دریافت از اکسل به فرمهای تابعه جهت تسهیل کاربرد کابری
اضافه شدن دریافت از اکسل در فرم مخاطبین
اضافه شدن انتقال و دریافت از اکسل در فرم مخاطبین
بازنویسی متد اتصال اتوماتیک مودم در سیستم فکس
اضافه شدن فیلد های جانبی طرف حساب به پارامتر های پیشنویس فکس
اضافه شدن پارامتر شرح دسته بندی فکس به پارامتر های پیشنویس
اضافه شدن داخلی فکس به ارسال و دریافت از اکسل
فراخوانی متنهای پیشفرض کاربر به شرح دسته بندی فکس
اضافه شدن نمایش اطلاعات طرف حساب به فرمهای مالی
بهینه سازی ماژول های مانده گیری صندوق حساب بانکی مانده طرف حساب
اضافه شدن فیلد مالیات به گزارش سرجمع برگه های بازرگانی
۱۳۹۴/۰۹/۳۰
بهینه سازی فرم انبار گردانی
اضافه شدن شرح به فرم درج فکس گروهی
بهینه سازی فرمهای فراخوانی اطلاعات
اضافه شدن متد هوشمند حذف فایلهای ناکارامد ویندوز، در هنگام ورود ،جهت حفظ سرعت سرور و سرویس گیر ها
بهینه سازی هوشمند حجم دیتا بیس در هنگام ورود
بهینه سازی قسمت درج سیستم تغییرات
تسریع متد ذخیره ژورنال اسناد
بهینه سازی سرعت سرعت ماژول های بازرگانی مبنی بر تغییرات ادواری
اضافه شدن جمع مالیات به طراحی گزارش
امکان تنظیم اختیار ارسال تاریخ و فرستنده فکس و شماره فکس
۱۳۹۴/۰۹/۰۷
اضافه شدن اطلاعات حذف و ویرایش به ماژول لاگ

نسخه زمستان ۹۵ سگال

نوشته شده در: تغییرات نسخه ها, مفاهیم سیستم, همه موارد

ارسال دیدگاه: (۰) ←

ارسال دیدگاه

شما باید وارد شوید تا دیدگاهی ارسال کنید.