سگال پرداز

نوشته ها

نوشته‌های برچسب‌شده 'نرم افزار پورسانت'

بن تخفیف کالا،فاکتور،پورسانت،پخش در نرم افزار فروش

بن تخفیف کالا،فاکتور،پورسانت،پخش : در نرم افزار بازرگانی  سگال سه امکان اضافه بر سازمان تعبیه شده است که شامل مدیریت بن تخفیف بر بروی کالا و فاکتور ، معرفی در صد فروش بازاریابی و پخش و و محاسبه ان و مدیریت پخش میباشد . این امکانات بصورت جداول پارامتریک قابل تعریف و استفاده است  در زیر به بخش ها به صورت اختصاری اشاره میشود .

بن تخفیف کالا و فاکتور 

این مقوله برای تنظیم تخفیف اتوماتیک کالا ها در زمان مشخص مورد کاربرد میباشد و مورد استفاده فروشگاه ها و شرکت هایی است که به صورت ادواری قصد دارند روی کالایی خاص تخفیف در نظر بگیرند یا در اصطلاح off داشته باشند .

نمونه فرم تنظیم تخفیف ادواری کالا :

بن کالا

بعد از تعریف بنت تخفیف کالا در قسمت طرف حساب حسابها میتوان طرف حساب های شامل بن در مشخص نمود که در فرم فاکتور پشنهاد میشود و نیز این تنظیم در خود برگه نیز قابل استفاده است بدین معنی که مشتری میتواند فاکتور یا طرف حسابی که شامل بن تخفیف میگردد مشخص کند .. بن تخفیف بر روی تخفیف سطری  بصورت اتوماتیک درج میگردد

نمونه فرم تنظیم ادواری بن فاکتور بصورت درصدی و مبلغی :

بن فاکتور ، تخفیف فاکتور

بن فاکتور به صورت مبلغی یا درصدی بر روی مبلغ نهایی فاکتور لحاظ میشود که مانند بن تخفیف کالا در طرف حساب و فاکتور ها قابل پیاده سازی است و این مبلغ در قسنت هزینه کسورات برگه  با عنوان بن تخیفی درج میگردد ….

معرفی پورسانت های کالا : 

در تعریف کالا میتوان علاوه بر مشخصات کالا در صد های فروش ، بازاریابی ، پورسانت را مشخص نمود و نیز فاکتور هایی که شامل پورسانت و یا منجر به پخش میگردند مشخص کرده و در گزارش پور سانت کلیه مبلغ در برای هر پرسنل و یا بصورت ریز فاکتوری مشاهده نمود .

 

تعریف در صد پورسانت کالا

تنظیم فعال بودن پورسانت و بن در برگه

تنظیم پورسانت برگه

گزارش سرجمع پورسانت

این گزارش در نگاه کلی طبق درصد های تنظیم شده روی کالا مبلغ بازاریابی ، فروش و پخش را در صورت اتمام پروسه پخش مشخص میکند

گزارش پورسانت

گزارش ریز پورسانت و پخش مروری از گزارش سرجمع پورسانت 

این گزارش به صورت مروری از گزارش سرجمع پورسانت قابل دسترسی و از این گزارش به خود برگه قابل ردگیری است که با این پروسه میتوان دیتا گزارش بررسی نمود

 

بن تخفیف کالا،فاکتور،پورسانت،پخش

بن تخفیف کالا،فاکتور،پورسانت،پخش

 

 

نوشته شده در: انبار و بازرگانی, نرم افزار سگال, نرم افزارهای مالی, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←

نرم افزار کمیسیون و پورسانت

نرم افزار کمیسیون و پورسانت:  نرم افزار کمیسیون و پورسانت یکی از زیر سیستم های نرم افزار بازرگانی سگال است که وظیفه محاسبه پروسانت پرسنل و یا طرف حساب ها را بر عهده دارد ،

برخی از امکانات :

تعیین روش های کمیسیون و پورسانت به صورت نامحدود

تعیین جدول محاسبه با امکان حد بصورت  ساده و یا پلکانی به تفکیک نوع پورسانت و روش(پخش ، بازاریابی ، فروش )

تعیین گروه مشتریان مشمول پورسانت

تعیین گروه آیتم های مشمول پورسانت

انتصاب طرف حساب ها به روش ها

گزارشات تحلیلی متنوع

صدور سند اتوماتیک حسابداری

 

نرم افزار کمیسیون و پورسانت در سیستم سگال شامل سه بخش است:

کمیسیون بازاریابی،کمیسیون فروش، کمیسیون پخش ،

این سه بخش در نرم افزار کمیسیون و پورسانت به تفکیک روش و ماهیت و حدود در سیستم تعریف شده و مبنای محاسبه میباشد . این پارمتر ها در قالب روش ها تعیین میشوند و طرف حساب ها به تفکیک عضو یک روش محاسبه میشوند .

نرم افزار کمیسیون و پورسانت

سایر تنظیمات :

برای هر روش میتوان گروه های طرف حساب مشمول و گروه آیتم های مشمول را به صورت ترکیبی در هر روش استفاده کرد این روش به مدیریان کمک میکند نرم افزار کمیسیون و پورسانت دقیقتری محاسبه و مبنای دقیقتری برای هدف فروش بدست آورند  .

 

نرم افزار کمیسیون و پورسانت

 

کاربرد نرم افزار کمیسیون و پورسانت

بعد از تعریف کامل روش و پارمتر ها نوبت به آن میرسد که انتصاب ها را انجام دهیم در نرم افزار سگال بر روی هر برگه به تفکیک میتوان بازاریاب ،فروشنده و پخش کننده را تعیین کرد این مقوله در زیر سیستم پخش نیز به صورت گروهی امکان پذیر است  .

نرم افزار پورسانت

 

نرم افزار پورسانت

 

گزارش پورسانت :

بعد از تکمیل این فرایند گام انتهایی گزارشات در بازه های زمانی مختلف است که به تفکیک  طرف حساب و بخش (بازاریابی ، فروش ، پخش) شامل تعداد ، جمع اقلام ، مبلغ مشمول ، درصد مشمول و پورسانت محاسبه شده است  .

گزارش پورسانت و کمیسیون

 

نرم افزار کمیسیون و پورسانت

نوشته شده در: انبار و بازرگانی, نرم افزار سگال, نرم افزارهای مالی, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←

نرم افزار پخش مویرگی

نرم افزار پخش مویرگی : بعد از طی فرایند های معمول مالی اعم از فاکتور فروش و یا دریافت پرداخت نوبت به پخش کالا های مشتریان میرسد در نرم افزار سگال این رویه با بخش بندی دقیق و اختیارات گسترده ای طی روال زیر انجام میشود. این روال ها به ترتیب از تعریف طرف حسابها مسیر ها مسولان مرتبط(بازاریاب ، فروش ، پخش ) آغاز و به صدور فاکتور ها و اتوماسیون مرتبط برگه ها و صدور نتایج ختم میگردد سعی شده است تا حد امکان از موئلفه های پارمتریک جهت انعطاف و کارایی بهتر برای مشتریان و حصول نتیجه ی بهتر بهره برد .

تعیین طرف حساب های بازریاب و مسئول فروش :

در هر برگه در سیستم نظیر برگه فروش میتوان مسئول بازاریابی و فروش را تعیین کرد و بر طبق جدول مدون پورسانت به صورت اتوماتیک پورسانت مسئول فروش و بازاریاب را تعیین و در بازه مشخص  تاریخی محاسبه کرد.

تعیین مسیر آدرس ها

برای هر طرف حساب میتوان مسیر و کد مسیر را مشخص کرد و این موضوع در بخش بندی پخش فاکتور ها کمک گمنده است و این امور را تسهیل میکند

تعیین روش پرداخت و مهلت پرداخت

برای هر برگه میتوان نوع پرداخت و مهلت پرداخت را تعیین کرد این امر در سازماندهی امور تسویه حساب نقش بسزایی دارد.

تعیین روش بخش ، انجام پخش ، پخش کننده ، تاریخ و زمان پخش

برای هر برگه میتوان روش پخش و تعیین زمان پخش ، و مسئول پخش را تعیین و یا در مدیریت پخش بصورت گروهی انتصاب داد همچنین بعد از پخش انجام شدن این پروسه را برنامه ریزی کرد

تسویه گروهی فاکتور ها

بعد از انجام پروسه پخش و حصول مبالغ میتوان فاکتور ها را بصورت گروهی انتخاب و برگه دریافت را به صورت اتوماتیک صادر کرد همچنین گزارش مانده ها و جستجوی مهلت های تسویه در مدیریت پخش امکان پذیر است .

نرم افزار پخش مویرگی

سرجمع تحویل و چاپ گروهی

جهت سهولت تحویل کالا ها از انبار به پخش کننده گزارشی در نظر گرفته شده است که با موئله فه های جستجوی تاریخ سرجمع اقلام پخش را به تفکیک پخش کننده در اختیار میگذارد . همچنین در مدیریت پخش نیز امکان چاپ گروهی برگه ها امکتن پذیر است .

گزارش سرجمع پخش

 

نرم افزار پخش مویرگی

نوشته شده در: انبار و بازرگانی, نرم افزار سگال, نرم افزارهای مالی, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←

دستگاه بارکد خوان

در نرم افزار انبار و بازرگانی و فروشگاهی سگال امکان استفاده از انواع بارکد خوان ها در کد و سریال میسر است . این موضوع جهت سهولت در ورود و کنترل سریال ها در انبار مورد استفاده قرار می گیرد

و کاربران میتوانند با ورود سریال یک کالا به اطلاعات آن کالا دسترسی پیدا کرده، در وقت خود صرفه جویی کنند .

barcod

نوشته شده در: انبار و بازرگانی, بارکد, نرم افزار سگال, نرم افزارهای مالی, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←
برگه 1 از 2 12